Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliye Tarihi MLY 206 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ
Course Lecturers Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ,
Course Assistants Arş. Gör. Furkan BEŞEL, Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Mali olay ve düşüncelerin gelişimini, tarihsel süreçte ortaya çıkmış sorunlar ve tecrübelerin aktarılması ve mali olaylara ilişkin farklı bakış açılarının geliştirilebilmesine ilişkin temel bilgilerin sunulması
Course Content Tarihsel süreç içerisinde mali olay ve düşüncelerin ayrıntılı ve sistematik olarak analizini içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarihi mali olayların etkileri ve sonuçlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İl çağ ve Orta çağda çeşitli ülkelerdeki mali olay ve düşünceleri karşılaştırır ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Osmanlıda mali bunalımın nedenlerini, gerçekleştirilen reformları ve Osmanlıda borçlanmanın gelişimini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 İslam ülkelerinde ve Osmanlıda mali yapıyı, mali örgütü, toprak istemini unsurlarıyla değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Türkiyenin yakın ve uzak mali tarihi ile ilgili mali yapı ve uygulamaları Günümüzdeki uygulamalarla karşılaştırır ve etkileri açısından yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Günümüzdeki mali yapı ve uygulamaları geçmiş uygulamalarla karşılaştırma bilgi ve becerisi kazanma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 vergilemenin ve harcamaların safhalarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliye tarihine giriş, maliye tarihinin konusu ve kapsamı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Tarihte mali olaylar, ilkçağda mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Eski Roma ve eski yunanda mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Ortaçağda mali olaylar, Yeni Çağda mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 İslam ülkelerinde mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Batı ülkelerinde mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Ara sınav
8 Osmanlıda kamu gelirleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Osmanlıda örfi vergiler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Osmanlıda vergi toplama ve ödeme biçimleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Osmanlıda kamu giderleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Osmanlıda bütçe ve hazine işlemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Osmanlıda maliye teşkilatı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Cumhuriyet döneminde mali olaylar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Giray F., (2001), Maliye Tarihi, Bursa, Ezgi Kitabevi<br>;Eş M. ve diğerleri, (1995), Maliye Tarihi, Trabzon
Course Resources Falay N., (1996), Maliye Tarihi, İstanbul, Filiz Kitabevi
Çakır C., (2001), Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul, Küre Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5