Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Muhasebe SBF 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator GÖKHAN BARAL
Course Lecturers GÖKHAN BARAL, Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN İSKENDER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir. İleriki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.
Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço tablosunu düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.

Course Content

Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Muhasebeyi tanımlar ve muhasebenin işletmedeki yerini ve işletme yönetimi açısından önemini açıklar. Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olayın kaydını gerçekleştirir. Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Maliyet, Gider ve Gelir hesapları ile ilgili dönemsonu işlemlerini gerçekleştirerek bir işletmenin bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu üretir. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Herhangi bir işletmenin bilanço tablosunu düzenleyerek mali durumunu ortaya koyar ve bu tabloda yer alan bilgileri yorumlar. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Bir işletmede bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Muhasebenin temel ilke ve varsayımlarının muhasebe uygulamalarına etkisini açıklar. Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu, dönemsonu bilançosu ile ilişkilendirir. Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar (İşletme, Muhasebe, Muhasebe türleri, Türkiye?de Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları, Muhasebenin Temel Denkliği) Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
2 Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları, Muhasebede İş Akışı, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
3 Muhasebenin Temel İlke ve Varsayımları, Muhasebede İşlem Sırası Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
4 Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu, Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
5 Menkul Kıymet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
6 Ticari Borçların Muhasebeleştirilmesi ve İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
7 İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi (Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri ile Stok Takip Yöntemleri), Katma Değer Vergisi Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
8 Depozito, Teminat ve Avans İşlemleri, Ücret Bordrosu ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
9 ARA SINAV Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
10 Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe İşlemleri Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
11 Duran Varlıklara İlişkin Amortisman Uygulamaları Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
12 Kısa ve Uzun Vadeli yabancı kaynaklar ile Özkaynaklara İlişkin Muhasebe İşlemleri Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
13 Gelir-Gider Hesapları ve Maliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem kar/Zararı) Ortaya Konması Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
14 Genel Uygulama Örnekleri (7/A Seçeneğine Göre) Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
Resources
Course Notes <p>Yukarıda belirtilen kitap b&ouml;l&uuml;mleri.</p>
Course Resources

-Yalkın, Yüksel Koç (2001), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 12.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

- Karacan, Sami (2009), Muhasebede Dönemiçi İşlemleri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

- Küçüksavaş, Nihat (2006), Genel Muhasebe, Beta Yayınları, İstanbul.

- Lazol, İbrahim (2009), Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa

-Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Kitapevi, Sakarya

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 8 8
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5