Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Uygulamalari MLY 460 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gonca GÜNGÖR
Course Category
Course Objective Bu derste, Türkiye’de uygulanan çeşitli vergilerin uygulamaları örnek olaylar ve beyannameler yoluyla öğrencilere anlatıldıktan sonra, öğrencilerin vergi uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır
Course Content Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ticari kazancın vergilendirilmesinde örnek olaylar ve beyanname doldurulması konularını ele alır Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
2 Katma değer vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Zirai kazancın vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
4 Serbest meslek kazancının vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
5 Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Örnek Olay, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Emlak vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Diğer vergilerin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Kurumlar vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Özel tüketim vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
13 Gelir vergisine ilişkin genel açıklamaları inceler Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Ücretlerin vergilendirilmesini örnek olaylar ile açıklar Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasını ve beyanname düzenlenme biçiminin örneklerle açıklar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gelir vergisine ilşkin genel açıklamalar Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
2 Ticari kazanç ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
3 Zirai kazanç ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
4 Serbest meslek kazancı ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
5 Ücretler ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
6 Gayrimenkul sermaye iradı ve Menkul sermaye iradı ile uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
7 Arasınav Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
8 Diğer kazanç ve iratlar uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
9 Kurumlar vergisi ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
10 Katma değer vergisi ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
11 Özel tüketim vergileri ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
12 Veraset ve intikal vergisi ve uygulamasıı Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
13 Emlak vergisi ve uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
14 Motorlu taşıtlar vergisi ve diğer vergiler ile uygulaması Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
Resources
Course Notes Mustafa Ali Sarılı (2010)Türk vergi sistemi ve uygulaması, Ankara: Ümit Matbaası
Course Resources Abdurrahman Akdoğan (2010), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 459-485.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 94
1. Kısa Sınav 2
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5