Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Devlet Muhasebesi MLY 364 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Hakan Yavuz
Course Category
Course Objective Devlet muhasebesi sistemleri ile Türkiyede uygulanmakta olan devlet muhasebesi sisteminin tüm yönleriyle tanıtılması ve devlet muhasebesine ilişkin güncel sorunların değerlendirilmesi.
Course Content Devlet muhasebesini tanımı, kapsamı, genel özellikleri, devlet muhasebesi sistemleri, Tekdüzen Hesap Planı, Genel bütçeli idarelerde kullanılan hesaplar ve bu hesaplara ilişkin işlemler, Faaliyet Sonuçları Hesapları ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu/Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu) Ortaya Çıkarılması, Türkiyede uygulanan devlet muhasebesine ilişkin güncel sorunların ele alınması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir kamu kurumunda bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olayın kaydını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Devlet muhasebesini tanımlar ve devlet muhasebesinin kamu yönetimindeki önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Devlet muhasebesi ile özel sektör muhasebesi arasındaki farkları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Herhangi bir kamu kurumunun bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve bütçe uygulama sonuçları tablolarını düzenler ve bu tablolarda yer alan bilgileri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Bütçe hesapları ve faaliyet sonuçları hesapları ile ilgili dönemsonu işlemlerini gerçekleştirerek bir kamu kurumunun bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonucunu üretir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
7 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi arasındaki farkları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar (Devlet muhasebesinin tanımı, amacı, Devlet Muhasebesinin Genel Özellikleri) Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
2 Türk Devlet Muhasebesinin Kapsamı Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
3 Devlet Muhasebesi ile Ticari Muhasebe Arasındaki Farklar Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
4 Devlet Muhasebe Sistemleri Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
5 Muhasebe Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
6 Devlet Muhasebesinde İş Akışı, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
7 Devlet Muhasebesinin Temel İlke ve Varsayımları, Devlet Muhasebesinde İşlem Sırası Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
8 Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
9 ARASINAV
10 Dönen Varlık Hesap Sınıfında Yer Alan Hesaplara İlişkin İşlemler Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
11 Duran Varlık Hesap Sınıfında Yer Alan Hesaplara İlişkin İşlemler Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
12 Yabancı Kaynak Hesap Sınıfında Yer Alan Hesaplara İlişkin İşlemler Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
13 Faaliyet Sonuçları Hesapları ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu/Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu) Ortaya Çıkarılması Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
14 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sisteminin Kamu Yönetimine Katkılarının Değerlendirilmesi Altun, Nurullah ve Nevran Karaca (2006), Devlet Muhasebesi Ders Notları, Sakarya Kitapevi, SAKARYA (Ayrıca aşağıda belirtilen diğer kaynakların ilgili bölümleri)
Resources
Course Notes Altun, N. Ve N.Karaca; Devlet Muhasebesi, Sakarya 2006, Sakarya Kitabevi
Course Resources - Çetinkaya, Özhan ve Zuhal Yıldırım (2006), Devlet Muhasebesi, Ekin Kitabevi.
- Gülşen, H., E. Karaaslan, E. Kızılkaya, M. Hastürk, B. Kerimoğlu ve H. Kulaksız (2006), Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Ankara.
- Karaaslan, E. (2006), Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi,
- Devlet Muhasebesi Mevzuatı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, 2007, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5