Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Para Teorisi ve Politikasi IKT 377 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET GÜLMEZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Para Teori ve Politikası dersinde Makroekonomi dersinde görülen konuların dışına çıkılarak piyasaları ve uygulanılan politikaları daha ayrıntılı analiz edecek yeteneğin kazandırılması, bunun için de öncelikle teorik altyapının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla para ekonomisindeki temel kavram ve teoriler anlatıldıktan sonra para, üretim ve fiyatlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi; piyasalarda yaşanan dalgalanmaların analiz edilmesi; merkez bankası ve para politikası; enflasyonsuzluk; enflasyon hedeflemesi; parasal birlikler; açık ve piyasa ekonomisine yeni giren ekonomilerde para politikası; açık ekonomide makroekonomik modeller; döviz kuru ve teorilerinin analiz edilmesi ve ekonomik krizlerin incelenmesi bu dersin amacıdır.

Bu derste başarı sağlamak için makroekonomi dersinin alınmış olması tavsiye edilir.
Course Content Bu derste para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve üretim konusunda Kasik ve Keynesyen modellerin incelenmesi, alternatif politika kurallarının analiz edilmesi, banka krizleri, zamanda tutarsızlık ve enflasyon hedeflemesi, parasal birlik, açık ekonomi ve para politikasının uluslararası boyutlarının tartışılması, büyük ve küçük ülke modellerinin incelenmesi ve döviz kuru modelleri üzerinde durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Döviz kuru ve teorilerini açıklar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Ödev, Sınav ,
2 Ekonomide yaşanılan dalgalanmalarda para piyasalarının rolünü tartışır Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 İktisadi krizlerde para politikasının rolünü değerlendirir Tartışma, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Para politikası araç ve amaçlarını çözümler Grup Çalışması, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Açık ekonomide parasal analizleri tartışır Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Para Teorisi ve Politikası konularındaki temel kavramları tanımlar Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
7 Para, üretim ve fiyatlar arasındaki ilişkileri yorumlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Para teorisinde görüş sunan yaklaşımları karşılıklı olarak sorgular. Beyin Fırtınası, Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Faiz oranlarının davranışını çözümler. Anlatım, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
10 Para telep ve arzını belirleyen başlıca değişkenleri açıklar Grup Çalışması, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 Alternatif politika kurallarını analiz eder Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Para tanımı fonksiyonları ve işlevleri -Z. Orhan, O. ve Erdoğan, S. (2007), Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara, s. 3-20.
2 Para Sistemleri ve uluslararası parasal ekonomik ilişkiler -Parasız, İ. (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 53-87.
3 Faiz Teorisi / Klasik Para Teorisi ve Yapılan Eleştiriler -Parasız, İ. (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 93-145.
4 Para Teorisi: Para arzı ve Para talebi -Z. Orhan, O. ve Erdoğan, S. (2007), Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara, s. 130-198.
5 Para Teorisi ve Politikası Konusunda Başlıca Teorik Yaklaşımlar-devam -Z. Orhan, O. ve Erdoğan, S. (2007), Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara, s. 199-229.
6 Parasal İstikrarsızlık Sorunu ve Alternatif Para Politikası Stratejileri - Z. Orhan, O. ve Erdoğan, S. (2007), Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara, s. 235-300.
7 Para ve Üretim Üzerine Ampirik Çalışmalar: Statik Klasik ve Keynesyen Modeller -Sekmen, F. (2008) Para Teorisi ve Politikası Ders Notları.
8 Para ve Reel Ekonomi -Parasız, İ. (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 331-348.
9 Vize Sınavı -Sekmen, F. (2008), Para-Döviz Kuru ve Fiyatlar (Ders Notları).
10 Para-Döviz Kuru ve Fiyatlar -Sekmen, F. (2008), Para-Döviz Kuru ve Fiyatlar (Ders Notları).
11 Kapalı ve Açık Ekonomide Makroekonomik Politikalar -Sekmen, F. (2008), Para-Döviz Kuru ve Fiyatlar (Ders Notları).
12 Finansal Krizler ve Bu Krizlerden Korunma Yolları / Enflasyon Hedeflemesi -Paya, M. (1998), Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, s.321-346. - Parasız, İ. (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 417-427.
13 Para ve Finansal Ekonominin Güncel Konuları -Frederic S. Mishkin, "What Should Central Banks Do?" Federal Reserve Bank of St. Louis Review, vol. 82, #6. (Merkez Bankası ne yapmalıdır?)
14 Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları -Akdiş, M. (2001), Para Teorisi ve Politikası, Beta Yayınları, İstanbul, ss. 349-379.
Resources
Course Notes Sekmen, F. (2008), Para Teorisi ve Politikası Ders Notları
Course Resources - Z. Orhan, O. ve Erdoğan, S. (2007), Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara.
- Parasız, İ. (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa.
- Akdiş, M. (2001), Para Teorisi ve Politikası, Beta Yayınları, İstanbul.
- McCallum, B. T. (1989), Monetary Economics: Theory and Policy, Macmillan Publishing Company, USA.
- Keyder, N. (2005), Para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım.
- Öçal, T. ve Çolak, Ö. (1999), Para Teori ve Politika, Nobel Yayın Dağıtım.
- Paya, M. (1998), Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.
- Sachs, J. ve Larrain, F.B. (1993), Macroeconomics in the Global Economy, Prentice Hall, USA.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 7 7
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5