Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tüketici Hukuku SBF 474 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEVDA YAŞAR COŞKUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective AB müktesebatına uyum çerçevesinde çıkarılan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk.Kanun hüküm ve ilkelerinin öğrencilere anlatılması , bu sayede öncelikle bilinçli bir tüketici ortamının yaratılması ve aynı zamanda tüketici olan öğrencilerin tüketici hukuku ilkelerini bilerek tüketimlerini bilinçli olarak yapmaları ve nihayet tüketici şikayetleri hakkında ilgili prosedürün kullanılmasını sağlamak
Course Content 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanuna ve bu konudaki yurtiçin ve yurtdışı diğer mevzuata uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği , ekonomik çıkarları , uğranacak zararlar , çevresel tehlikelerden korunmaya , tüketicilerin girişimciliğine , örgütlenmesine , aydınlatılması ve eğitimine ilişkin konular esas alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüzde ortaya çıkan Tüketici eğilim ve problemlerinin bilincinde olabilme, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Örnek Olay, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
2 Tüketici Hukuku ile ilgili konuları ve prosüdürü bilerek , olaylara doğru ve teşhis koyma Anlatım, Örnek Olay, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
3 Eleştirel bir tarzda çalışma biçim ve konularını değerlendirebilme ve sorgulayabilme, Anlatım, Örnek Olay, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Tüketici Hukuku ile ilgili konuları ve prosüdürü bilerek , olaylara doğru ve teşhis koyma Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Tartışma, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tüketicinin Korunması Kavramı , ABD ve Avrupa’daki Tarihi Gelişmeleri , AB deki Gelişmeler ,Tüketici Korunmasındaki ve Aydınlatılmasındaki Amaç ve Kapsam Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
2 Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet Kavramı , Tanımı , Unsurları ,Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Tüketici Talepleri , Zamanaşımı müddetleri Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
3 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
4 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
5 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
6 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
7 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
8 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
9 Arasınav
10 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
11 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
12 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
13 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
14 Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar Hukukta Genel İşlem Şartları ve Sözleşmedeki Haksız Şartlar
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitaplardan derleme ders notu
Course Resources Arslan ,Yılmaz (2006), Tüketici Hukuku Dersleri , Ankara Ekin Yay.
Cengiz,İlhan (2006)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi , Kanun,Yönetmelik ve AB Direktifleri , Ankara Barosu Yay.Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 5