Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ticaret Hukuku MYO 159 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SÜLEYMAN BİROL UYAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İnsanın olduğu her yerde “ticaret” de olmuştur. Ticaret ile uğraşan kimseler “tacir”, “tüccar” gibi ayrı sıfatlar ile anılmış olsalar dahi, ticari hayatın gerektirdiği “güven” temelinde Ticaret Hukukunun öznesi durumundadır. İşte ticari işletme hukuku “ticari işletme” kavramı etrafında şekillenen ve “ticari hayat”ın gereklerine özgü kuralları ve ilişkileri değerlendiren bir ders olarak yüksekokulumuzun 1. sınıfında okutulmaktadır. 
Ortaklıklar hukuku ise, Ticaret Hukuku I içinde anlatılan diğer bir derstir. Ortaklık yapay bir kavram değildir. Bunlar, insanın doğasında bulunan bir amaç uğrunda birleşme eğiliminin dilimize yansımalarıdır. Kişiler değişik sebeplerle tek başına yapamadıkları birçok şeyi, bir araya gelerek yapabilmektedir. Ortak bir amaç doğrultusunda güçlerini birleştirenler, bu bir araya geliş çoğunlukla ekonomik bir amaç doğrultusunda şekillenir. İşte dersin temelini oluşturan “ortaklık sözleşmesi” kavramı en genel anlamda, kişilerin ortak bir amaca ulaşmak için bir araya geldikleri, sermaye getirdikleri ve bu amaca ulaşmak için çalışmayı yükümlendikleri bir sözleşmeyi anlatmaktadır. Bu süreçte öncelikle “ortaklık” kavramı ele alınmakta ve adi ortaklıktan, ticaret ortaklıklarına kadar geniş bir yelpazede ortaklığın kurulması, işleyişi ve sona ermesi incelenmektedir.

Course Content

Ticaret Hukuku I içinde iki temel ders yer almaktadır. Bunlar “Ticari İşletme Hukuku” ve “Ortaklıklar Hukuku”dur.
Yürürlükte bulunan 6102 sayılı ticaret yasamızın üçüncü kitabında yer alan kıymetli evrak hukuku ( Özellikle bono ve çek) konusu irdelenecek ve dördüncü kitaptaki Taşıma Hukuku, beşinci kitaptaki Deniz Ticaret Hukuku ve altıncı kitaptaki Özel Sigorta Hukuku konularına sadece değinilecektir.

I. Ticari İşletme Hukuku : Ticari işletmenin tanımı, özellikleri, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bu bağlamda tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar tüccar memuru), bağımsız yardımcılar (ticari işler tellalı, acente, komisyoncu); ticaret sicili, sicile kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile tescil ve ilan, tescil ve ilanın etkisi; gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, bunun tescili, kullanılması ve korunması; işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter tutma yükümüne tabi olanlar, tutulması zorunlu olan ticari defterler, ihtiyari defterler, defter ve belgelerin saklanması, ticari defterlerin ispat fonksiyonu; cari hesap, cari hesap sözleşmesinin işleyişi ve yükümleri,cari hesabın sona ermesi, cari hesapta zaman aşımı.

II. Ortaklıklar Hukuku : Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve bunların sınıflandırılması, adi ortaklık, kuruluşu, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri, ortaklığın sona erme halleri ve tasfiyesi; ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, kolektif ortaklıklar, ortaklığın unsurları ve tanımı, kolektif ortaklığın kuruluş safhaları, kuruluş işlemlerinde eksiklikler, ortaklar arası ilişkiler, mali ilişkiler (sermaye koyma borcu, kâr ve zarara katılma, tasfiye payı), şahsi ilişkiler, dış ilişki, kolektif ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkileri ve ortakların sorumluluğu, ortaklar arasında değişiklikler ve bunun hukukî sonuçları, anonim ortaklıklara hâkim olan ilkeler, anonim ortaklıkların çeşitleri, anonim ortaklığın kuruluşu, anonim ortaklığın işleyişi, organlar ve organlar arası ilişkiler, organlar arası yetki bölüşümü, yönetim kurulu, yönetim kurulunun görev ve yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin hukukî durumu, yönetim kurulu üyeliği sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri ve sorumluluğu; genel kurulun yetkileri, genel kurulun toplantıya çağırılması, genel kurulun toplanması, genel kurul kararlarının hükümleri ve sakatlık halleri; anonim ortaklıklarda bireysel, müktesep ve azlık hakları, pay kavramı, pay türleri, pay sahipliği sıfatının kazanılması, pay sahipliğinin yitirilmesi, pay sahibinin borcu ve yükümleri, ve yedek akçeler, anonim ortaklığın sona erme ve tasfiyesi; limited ortaklıklar, tanımı ve nitelikleri, kuruluşu, ortakların hukukî durumu, ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi, ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi.
Üçüncü bölümde ise Kıymetli Evrak Hukukunun esasları kaybolması ve iptal edilmesi, kambiyo senetlerine ilişkin genel düzenlemeler ve özellikle bono ve çeke uygulanacak hükümler ve zaman aşımları konusu yer almaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ticaret Hukuku kavramını ve ticaret hukukunun özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kıymetli evrak hukukunun genel esasları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Ticari iş ve adi iş kavramları arasındaki farkı öğrenir ve ticari hayatında buna göre hareket eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Tacir sıfatının nasıl kazanıldığını ve tacirlik sıfatından doğan yükümlülükleri öğrenir ve buna göre hareket eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bağımsız tacir yardımcılarını tanır ve özellikle acentenin hak ve borçlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kollektif ve anonim ortaklıkların unsurlarının organlarını ve denetim yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Ortaklık (Şirket) kavramını ve türlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Ticari işletmenin nasıl devredildiğini ve sonuçlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Tacirlerin hangi ticari defterleri tuttuklarını bilir ve bu defterlerin sahibi lehine ya da aleyhine kanıt olduğunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Çek düzenleyebilmenin koşullarını, ibraz sürelerini, çekten cayma, aval verme ve çekte zaman aşımı kavramlarını uygulamalı bir şekilde öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Poliçenin şekil koşullarını tedavül ve kabul kavramları ile aval konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Ticari işletmeyi özelliklerini belirterek tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
13 Hukukta rehin kavramını ve ticari işletmenin rehninin nasıl kurulduğunu ve diğer rehinlerle olan farklılığını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Limited ortaklıkların nasıl kurulduğunu diğer şirketlerle karşılaştırılmasını yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Kambiyo senetlerinin özelliklerini bilir bunların nasıl ciro edildiklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ticaret Hukukuna giriş, ticari işletme, özellikleri ve ticari işletmede merkez ve şube kavramları
2 Ticari işletmenin devri ve rehni ve ticari işletmenin bölünmesine ve tür değiştirmesine konu olması. Ticari iş, hüküm ve ticari yargı kavramları
3 Tacir, tacirlik sıfatından doğan yükümlülükler ve Pratik Çalışma I
4 Tacir yardımcıları (Özellikle acente kavramı)
5 Ticaret sicili ve Pratik Çalışma II
6 Ticaret unvanı, işletme adı ve marka
7 Haksız rekabet ve ticari defterler ile cari hesap kavramı
8 Ortaklıklar (Şirketler) Hukuku ve adi şirketler
9 Ara Sınav
10 Kolektif ve anonim şirketler
11 Limited şirketler ve Pratik Çalışma III
12 Kıymetli evrak hukuku; özellikleri, kaybolması ve iptali
13 Kambiyo senetleri, poliçe ve bono kavramları
14 Çek; çekte ödeme, cayma, aval verme, ibraz süreleri Pratik Çalışma IV
Resources
Course Notes <p> [1] BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan. Ticaret Hukuku Bilgisi, Dora Yayınları, Bursa 2018</p>
Course Resources

[2] ÇİYİLTEPE, Hamdi. Ticaret Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2012
[3] ARKAN, Sabih. Ticari İşletme Hukuku, Türkiye İş Bankası Vakfı Yayınları, Ankara, 2012
[4] BAHTİYAR, Mehmet. Ticari İşletme Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, Ankara, 2012
[5] ÖZTAN, Fırat. Kıymetli Evrak Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 3