Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku MYO 285 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. OYA ÜTÜK BAYILMIŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bireysel iş hukukunun amacı; iş hukukun tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkış nedenlerini, iş hukukunun kendine özgü niteliklerini açıklayarak diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini iş hukukunda temel olan ilkeler çerçevesinde yorumlama olanağı kazandırma amacı taşımaktadır. İş hukukunun temel kavramları, iş kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, işçinin korunması, işçilerin hakları, özellikle uygulamada önem taşıyan iş güvencesi hükümleri olarak isimlendirilen 4857 sayılı İş Kanununun 18. vd hükümlerinde yer alan işçinin işe iadesini düzenleyen hükümler hakkında öğrenciye yargı kararları ve doktrin görüşleri de dikkate alınarak bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. İşçinin çalışma sürelerinin düzenlenmesi, mevzuatımızda bulunan atipik çalışma türleri, işçinin dinlenme hakkı ve dinlenme süreleri hakkında öğrenci bilgilendirilmektedir. Toplu iş hukukunun amacı; İş hukukunun en önemli özelliklerinden biri olan katılım ilkesinin bir gereği ve üçlü yapılanma ilişkilerinin sonucu olarak tarihsel gelişim içinde önemli bir aşama kaydeden kollektif iş hukukunda öğrenciye tarihsel gelişim batıdaki hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Sendikalar hukuku çerçevesinde özellikle 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu kapsamında düzenlemeler dikkate alınarak sendikalar hukuku dersi anlatılacaktır. Ayrıca kamu görevlerinin sendika kurma hakkı ve toplu görüşme olanağı ile iş kazası ve meslek hastalığı konusunda ve özellikle öğrencileri sigorta konusunda bilgilendirilmektedir.

Course Content

İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi ,ihbar va kıdem tazminatlarıkavramları örnek olay ve bu konudaki yargı kararları çerçevesinde incelenecektir. Toplu iş hukukunun içeriğinde ise toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, ülkemizdeki tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları,  sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir. Sosyal güvenlik hukukundaysa genellikle hizmet tespit davaları,işsizlik ve genel sağlık sigortası kavramından söz edilmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 TİS yetkisinin nasıl kazanıldığını ve bu sözleşmenin uygulanma alanını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 İş sözleşmesinin ne olduğunu bilir ve bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Çalışan bir işçinin günlük, haftalık ve yıllık dinlenme sürelerini ve koşullarını öğrenir, çalışma hayatında kendisini hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Normal ve fazla çalışmanın ne olduğunu bilir ve bu konudaki haklarını korumasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 İSG kavramını bilir ve bu konuda çalışanların ve devletin yükümlülüklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İş hukukunun özelliklerini bilir ve kaynaklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 İş kazası kavramını ve kuruma bildirilmesi yollarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Meslek hastalığı kavramını ve bu konuda sağlanan yardımları ile geçici ve sürekli iş göremezlik kavramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 İş uyuşmazlıklarının çözüm yollarından arabuluculuk ve tahkim(Hakeme götürme) yollarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Hizmet tespit davasını ve bu davanın nerede ve nasıl açılacağını bilir. Hizmet birleştirilmesi kavramı ile arasındaki farklılığı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 İş hukukunun nerelerde uygulandığını bilir ve öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
12 İş sözleşmesinin sona erme yollarını ve özellikle bildirimli fesih yolunu bilerek hareket eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
13 Sendika kavramını ve sendika üyeliğinin kazanılma yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 İş yeri bildirgesi, iş yeri sicil numarası kavramlarını ve sigortalıların kuruma ne zaman bildirileceğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Kıdem tazminatının kimlere ve hangi koşullarda hangi miktarlarda verileceğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş hukuku kavramı, iş hukukunun özellikleri ve kaynakları ile iş hukukunun uygulanma alanı
2 Bireysel iş hukuku kavramı, kapsamı ve iş sözleşmesi
3 İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar- Pratik Çalışma I
4 Çalışma süreleri ve türleri
5 Dinlenme süreleri ve tatiller ile İSG kavramı
6 İş sözleşmesinin sona ermesi ve fesih nedenleri - Pratik Çalışma II
7 Kıdem tazminatı kavramı, miktarının belirlenmesi ve hesaplanması
8 Sendikalar hukuku
9 Ara sınav
10 Toplu iş sözleşmesi hukuku
11 İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Pratik Çalışma III
12 Sosyal güvenlik kavramı ile iş yerinin ve sigortalılarının kuruma bildirilmesi, primler ve prim belgesi
13 İş kazaları ve meslek hastalık sigortası ile hastalık ve analık sigortası
14 İşsizlik ve genel sağlık sigortaları ile hizmetlerin birleştirilmesi ve Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>[1] ŞAKAR, M&uuml;jdat. İş Hukuku ve Sosyal G&uuml;venlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2015.</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

[2] AKYİĞİT, Ercan. İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013

[3] SÜMER, Haluk Hadi. İş Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya, 2013.
[4] ERTÜRK, Şükran. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları, Seçkin Yayınları, Ankara. 2013

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3