Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimler ve Sorunlari UMS 501 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSA EKEN
Course Lecturers
Course Assistants

 Arş. Gör. Abdülkadir AKSOY

Course Category
Course Objective

Belediyeler, ülkemizde, genel olarak diğer yerel yönetimlere göre daha önemlidir. Türkiye’de halkın %83’ünün belediye sınırları içinde yaşadığı düşünüldüğünde belediyelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu, hem kamu hizmetinden yararlananlar hem de yerel kamu hizmeti sunanlar için yeni planlar, politikalar ve araçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmelerin belediye yönetimine yansımaları ve bu süreçte ortaya çıkan sorunların analiz edilmesi gerekir.

Course Content

Kamu yönetimi içinde mahalli idareler ve belediyeler, Türkiye’de ve Dünyada belediye yönetimleri, Belediyelerin görevleri, Belediye organları ve oluşumu, Belediyelerin mali yapısı, Belediyelerin denetimi
Belediyelerin merkezi yönetim ile ilişkileri, Belediyelerin görevlerine ve mali yapısına ilişkin sorunlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel yasa olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu bilir ve önemini kavrar, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Belediyenin görev ve sorumluluklarını bilir, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Mevcut belediye mevzuatını ve bu konudaki diğer güncel ve uygulamaya aktarılan düzenlemeleri bilir ve yorumlar, Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki ilişkileri analiz eder, Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Belediye teşkilatını ve kurumsal yapısını tanır. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Belediye organlarının işleyişi ve ilişkilerini kavrar, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Merkezi yönetim ve mahalli idare yapısı ve işleyişi
2 Belediye Yönetimlerinin Yapısı ve Niteliği
3 Hukuki Çerçeve ve Tarihi Gelişimi
4 1580 Sayılı Kanun Döneminde Türkiye’de Belediyeler
5 Yeni Kanuna Göre Belediyeler ve Reform Çalışmaları
6 Belediyenin Kuruluşu, Sınırları ve Sınır İhtilaflarının Çözümü, Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
7 Belediyelerin Yetki, İmtiyaz ve Sorumlulukları
8 Belediyenin Organları: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı
9 Vize Sınavı
10 Belediye Teşkilatı ve Personeli, Belediyenin Denetimi ve İdari Vesayet
11 Belediyenin Maliyesi
12 Büyükşehir Belediyeleri ile İlişkiler
13 Merkezi Yönetim ile İlişkiler
14 Belediyelerin Sorunları ve Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1) İlgili Mevzuat: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
2) Eryılmaz, Bilal (2008); Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul.
3) Ökmen, Mustafa ve Bekir Parlak (2008); Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
4) Toprak, Zerrin (2006), Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, 6. Baskı, Ankara.
5) Öner, Şerif (2006), Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye’de Belediye Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
6) Ed: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I-II, Nobel Yayınları, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 30 30
Final 1 25 25
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7