Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kent Yönetimi Tarihi MIS 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Yerel yönetimlerin kavramsal ve tarihsel gelişimini ortaya koymak,Türkiye'de yerel yönetim sistemlerinin düşünsel temellerini incelemek ve mevcut mevzuat içinde merkez ile ilişkilerini analiz etmek, Osmanlı'dan günümüze yerel yönetim sisteminin gelişimini yasal ve kurumsal temellerle açıklamak

 

Course Content

Bu ders Osmanlı yönetim sisteminin ana hatları, Osmanlı klasik kent yönetimi sistemi, Modern belediye teşkilatının kuruluşu, 6. Belediye Dairesi, Ankara belediyesinin kuruluşu, 442 Sayılı Köy Kanunu, 1530 Sayılı Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Kanun, 5302 Sayılı Kanun, Metropoliten Belediyeciliğin Kurulması ve 6360 Sayılı Kanun konularını içermektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cumhuriyet döneminin yerel yönetim teşkilatına getirdiği yenilikleri yorumlar, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı dönemi modernleşme koşullarında belediye teşkilatının kurulmasını açıklar, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Metropoliten belediyeciliğin kuruluş çalışmalarını açıklar, hangi koşullarda metropolitan belediyeciliğe geçildiğini analiz eder, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Modernleşme döneminde getirilen yenilikleri değerlendirir, bu yenilikleri eski sistem ile karşılaştırır, Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Klasik yönetim anlayışının yerel yönetim politikaları ile yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetim politikalarını karşılaştırır. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Klasik Osmanlı Yönetim sisteminde yerel hizmetlerin yapılış usulünü ve organizsyonunu analiz eder, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Klasik Osmanlı Yönetim Sistemi
2 Klasik Osmanlı Yönetim Sisteminde Kent Hizmetlerinin Görülmesi: Vakıflar
3 Klasik Osmanlı Yönetim Sisteminde Kent Hizmetlerinin Görülmesi: Kadılık, Patrikhaneler
4 İhtisap Nezaretinin Kurulması
5 İlk Modern Belediye Teşkilatının Teşekkülü
6 6. Belediye Dairesi.
7 Osmanlı Döneminde İl Özel İdaresinin Kurulması
8 1913 Tarihli Özel İdare Kanunu – 1913 Tarihli Belediye Kanunu
9 Ara sınav
10 Cumhuriyet Dönemi Yerel Yönetim Teşkilatına Girişi
11 Ankara Belediyesinin Kurulması
12 1930 Tarih 1580 Sayılı Belediye Kanununun Genel Özellikleri
13 Metropoliten Belediyeciliğin Kurulmasına Hazırlık
14 Metropoliten Belediyelerin Kurulması ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Bilal ERYILMAZ, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul-2006 (2. Baskı).
2) Halil İbrahim AYDINLI, Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, Nobel Yayınevi, Ankara-2004.

3) Lewis Mumford, Tarih İçinde Kent, Ayrıntı Yayınları (Çev. Gürol Koca ve Tamer Tosun)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yerel yönetimler, kentleşme, çevre sorunları, kent, siyaset ve kültür gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme X
2 Özel olarak yerel yönetimler, genelde ise kamu yönetiminin çeşitli kariyer alanlarında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mali işler, planlama, insan kaynakları gibi pozisyonlarda görev alabilme ve kendini geliştirme becerisine sahipolma X
3 Kazandığı kuramsal bilgi, analiz ve araştırma tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, politika alternatifleri geliştirebilme, program ve karar taslakları hazırlayabilme X
4 Ulusal ve ulusalararası düzeyde yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, şehircilik, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme, iyi kentsel uygulama örneklerini araştırma, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyabilme X
5 Takım çalışması yapabilme, gerektiğinde sorumluluk alma, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme X
6 Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretebilme, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilme X
7 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar progragramlarını kullanabilme, bilişim alanındaki yenilikleri takip edebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7