Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bankacilik ve Sermaye Piyasalari UFI 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. OĞUZ KAYMAKCI
Course Lecturers
Course Assistants Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Finansal sektörde yer alan banka ve benzeri finansal kuruluşların tanımlanması, ortaya çıkışı, gelişimi, yapısı, ekonomik işlevi yanında; banka dışı finansal kuruluşlar ile bu kuruluşların işlevleri, verdiği hizmetler ve tüm bu kurumların iktisadi fonksiyonlarıyla ilgili konularda bilgi vermektir.
Course Content Finansal Sistem tanım, işlev, fonksiyonlarının tanıtımı, Bankacılık kesiminin tanıtılması, fonksiyonları, türleri, fon toplama ve tahsis işlemleri ile ekonomik birimlerle olan ilişkilerinin değerlendirmeleri, döviz işlemleri kredi ve risk takibi; Merkez Bankacılığı, banka bilançoları ve yorumları, Finansal ürünler, getiriler Bankaların Fon Kaynak ve Kullanımları, Hizmetler İşlemleri, Döviz İşlemleri, kredi ve Risk Takibi ve Verimlilik, Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi, Bankaların Denetimi, Faizsiz Bankacılık ve diğer finansal kurumlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bankacılık ve diğer finansal kurumların ekonomik birimler ve reel sektör ile olan ilişkilerini ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bankacılık ve finansal kurumların ulusal ve uluslararası ilişkilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sigorta şirketleri, Emeklilik fonları, yatırım şirketleri ve yatırım fonları hakkında bilgi birikimine sahip olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Banka dışı finansal işlemler hakkında bilgi birikimine sahip olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Finansal sistem içindeki kurumların fonksiyon ve ekonomik işlevlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bankacılık ve finansal kurumlara ait günümüzde ortaya çıkan değişimleri ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Bankaların örgütlenme modellerini fonksiyon ve işlevlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Geleneksel ve modern finansal sistem ve kurumların işleyişlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Banka ve diğer finansal kurumların faaliyetlerini listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Banka dışı finansal kurumlar hakkında bilgi birikimine sahip olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Bankacılıkta Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi, Risk Takibi ve Verimlilik analizi yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Finansal sistemi içindeki finansal aktörleri ve faaliyetlerini listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Merkez bankacılığının işleyişini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Finansal araç ve kurumları ekonomik etkinlik açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Ekonomik sistem içinde finansal sistemi ayırt eder ve finansal sistemin temel kavramlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı, içeriği, önemi, gerekliliği; Ekonomik sistem içinde finansal sistemin konumu İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, 10-30
2 Parasal sistem tartışmaları Temel Finansal kavramlar; Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Para piyasaları ve Sermaye Piyasaları.asimetrik bilgi Mikail ALTAN-Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Tezer ÖÇAL, vd.-Para Banka Teori Politika,
3 Merkez Bankacılığı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Merkez Bankalarının Fonksiyonları, Merkez Bankalarının Görev ve Yetkileri ve bağımsızlık tartışmaları Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
4 Türkiye?de Merkez Bankacılığı, TC. Merkez Bankası?nın Bilanço analizi. Merkez Bankalarının Finansal sektör ve reel sektörle ilişkilerinin bilançolarına yansımaları. Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
5 Bankacılık; ortaya çıkışı, türleri ve Fonksiyonları, Bankacılığın Tanımı,Tarihsel Gelişimi, İlkeleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
6 Bankaların Fon (Kaynak) Oluşturma İşlemleri, Bankaların fon Kaynakları Bankaların Fon (Kaynak) Kullandırma İşlemleri, Bankaların Fon Kullandırma Yöntemleri Finansal Gelişme, Finansal Derinleşme, Finansal Yenilikler Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
7 Bankaların Hizmet İşlemleri, Piyasalara Ödeme Araçları Sunma, Bankalarda Elektronik Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
8 Bankalarda mali tabloların işleyişi, analizleri ve örnek uygulamaları ve banka Bilançolarının Analizinde Kullanılan Oranlar Mikail ALTAN-Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, İlker Parasız-Modern Banksacılık Teori ve Uygulama, Nur KEYDER-Para Teori Politika Uygulama
9 Türkiye?de Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Türkiye?de Bankacılığın Gelişimi, Türkiye?de Banka kurulması ve İşleyiş Koşulları, Türk Finans Piyasalarının Yapısı, Türleri ve Fonksiyonları, İlker PARASIZ-Para Banka ve Finansal Piyasalar, Nur KEYDER-Para Teori Politika Uygulama, İlker Parasız-Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, İlker Parasız-Modern Bankacılık Teori ve Uygulama,
10 VİZE
11 Bankacılıkta Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi, Risk Takibi ve Verimlilik, Bankacılıkta Riskler, Risk Yönetimi, Bankaların Denetimi, Denetim Türleri, Denetçi Türleri, Denetçi Raporları Mikail ALTAN-Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Tezer ÖÇAL, vd.-Para Banka Teori Politika
12 Uluslar arası Bankacılık, bankaların İthalat, İhracat ve Döviz İşlemleri, Uluslar arası Bankacılık, Bankacılığın Uluslararasılaşmasını Etkileyen Faktörler, Uluslararası Bankacılık Hizmetleri, Uluslar arası Bankacılıkta Başlıca Eğilimler, Döviz Piyasaları Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
13 Banka dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler; Factoring, forfaiting, Leasing, menkul kıymet ve menkul kıymetleştirme İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, 340-377; 396-450
14 Banka dışı finansal kurumlar; Sigorta şirketleri, Emeklilik fonları, yatırım şirketleri ve yatırım fonları Gelişmiş ve İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, 340-377; 396-450
Resources
Course Notes Mehmet TAKAN Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel, 2002, <br>İlhan ULUDAĞ, Erişah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, 2001, <br>Mikail ALTAN, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta, 2001
Course Resources 1. İlker PARASIZ, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi, 2005
2. Nur KEYDER, Para Teori Politika Uygulama -
3. Ufuk BAŞOĞLU, Ali CEYLAN, İlker PARASIZ, Finans Teori Kurum Uygulama
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 5 10
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 7