Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisadi Istatistik UFI 507 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA AKAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrenciye iktisat ve işletme ile ilgili istatistiksel problemleri çözebilecek istatistik bilgisinin kazandırılması.

Course Content

Ekonomik teori ve çalışmalarda ekonomik modellerinin tahmininde ve testlerinde kantiatif yöntemler kullanılmaktadır.(1) Öğrenciler ekonomik analizlerde belli istatistiksel teknikler öğrenir; (2) ekonomistlerin yaptıkları ampirik çalışmaları daha rahat anlama yetenekleri kazanır (3) araştırma sorularını ekonometrik ifade etme deneyimleri edinirler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tahminleme yapar Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Olasılık dağılımlarını tanır ve olasılık hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Açıklayıcı istatistikleri ölçer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Koentegrasyon ve nedensellik testleri yapar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Regresyon analizi yapar Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 SAS uygulamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Değişkenlik ve bölünmeyi tanır Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 İlave değişken testi yapar Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 Matematiksel beklentileri yapar Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 İndeks Hesaplamaları yapar Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Durağanlık testi yapar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
12 Yapısan kırılma testi yapar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
13 Korelasyon analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
14 Hipotez testlerini kurar ve test eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
15 temel ekonometrik testleri yapar Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Matematiksel beklentiler öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
2 Değişkenlik ve bölünme öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
3 İndeks Hesaplamaları öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
4 Olasılık Teorisi öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
5 Örnekleme teorisi ve tahmin öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
6 Ki-kare testi öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
7 F testi ve varyans çözümlemesi öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
8 İkili dağılımlar ve matematiksel beklentiler öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
9 ARASINAV
10 Korelasyon Analizi öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
11 Regresyon Analizi öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
12 Temel ekonometrik testler öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
13 Zaman serileri çözümlemesi ve testleri öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
14 Model tahminleme uygulamaları öğr. üyesi ders notları ve kitaplardan ilgili bölümler
Resources
Course Notes <p> Serper, &Ouml;.(2014), Uygulamalı İstatistik, Bursa Ezgi Kitabevi.</p> <p> John E Freund, Matematiksel İstatistik (&Ccedil;ev. &Uuml;mit Şenesen), Literat&uuml;r Yayınları.<br /> <br /> &Ouml;ğretim &uuml;yesi notları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 2 14 28
Sözlü Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7