Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klinik Mikrobiyoloji TMB 503 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste öğrencilerin; Bakterilerin temel özelliklerini, yaptıkları hastalıkları ve bu hastalıkların tanısı, Mikrobiyolojik testleri, epidemiyolojisini, tedavi ve korunma yollarını öğrencilerin kavrayabilmesini sağlamaktır.
Course Content Bu ders, Gram pozitif koklar, Gram negatif koklar, Gram pozitif basiller, Gram negatif basiller, anaerobik patojen bakteriler ve neden oldukları infeksiyonlar.
Mikobakteriler, Spiroketler, Klamidyalar, Riketsiyalar, Mikoplazmalar gibi bakteriler. Uygulamalarda bu mikroorganizmaların özellikleri incelenerek identifikasyonları yapılacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bakteriyel hastalıkların bulaşma yollarını listeyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Bakteriyel patogenezi açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Bakteriler ve yaptıkları hastalıkları ilişkilendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 Bakteriyel hastalıkların oluşma mekanizmalarını ve infeksiyonlarını ilişkilendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
5 İnsanlarda sıklıkla infeksiyona neden olan bakterilerin virülans faktörlerini, antijenik yapılarını, toksinlerini ve enzimlerini listeleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 İnsanlarda sıklıkla infeksiyona neden olan bakterilerin morfolojik ve üreme özelliklerini anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7 Antibiyotikleri ve hastalıklarda kullanımlarını kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
8 İnsanlarda infeksiyona neden olan bakterilerin temel mikrobiyolojik özelliklerini kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
9 İnfeksiyonlardan nasıl korunulacağını kavrayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Streptokok türleri ve özellikleri
2 Stafilokokların genel özellikleri ve toksinleri
3 Enterobacteriaceae ailesinin genel özellikleri
4 Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia türleri, Vibrio türleri, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter
5 Pseudomonas ve diğer nonfermentatif bakteriler
6 Gram (+) sporlu basiller; Bacillus türleri
7 Gram (+) sporsuz basiller;Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae
8 Haemophilus türleri, Bordetella pertussis
9 Clostiridiumların genel özellikleri, C. tetani, C.perfringens ve C.botulinum
10 Brucella türleri, Francisella, Pasteurella, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia
11 Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Moraxella, Treponema, Leptospira, Borrelia
12 Mycobacterium tuberculosis, Atipik mikobakteriler, M. Leprae, Nocardia, Actinomyces
13 Anaerob bakteriler
14 Anaerob bakteriler
Resources
Course Notes 1.Klinik Mikrobiyoloji. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller, MA. Çeviri Editörü. Ahmet Başustaoğlu 9.Baskı, Atlas Kitapçılık Ankara, 2009, Türkiye<br><br>2. Medical Microbiology. Jawetz, Melnick, & Adelberg´s, Twenty-Fifth Edition, 2010
Course Resources 1. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İnfeksiyoloji Temel Bilgiler. Prof. Dr. Özdem Anğ. Nobel Tıp Kitabevi. İstan bul, 2013
2. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı. Prof. Dr. Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevi, 2013
3. KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YÖNTEMLERİ EL KİTAB. Lynnes Garcia Çeviri Editörleri: Prof Dr Ahmet Başustaoğlu, Prof. Şinasi Taner Yıldıran, 2013
4. Klinik Mikrobiyolojik Tanı, Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN, Barış Kitabevi, 2009
5. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu, Prof.Dr. Güner Söyletir, Prof.Dr. Mehmet Doğanay, Nobel Tıp Kitabevi, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6