Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Mikrobiyoloji TMB 506 0 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste öğrencilerin; mikroorganizmaların yapılarını, çoğalma şekillerini, patojenite ve virülans faktörlerini, konak-mikroorganizma ilişkilerini, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini, antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmalarını, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Bu ders, Mikrobiyoloji?ye giriş, tarihçe, mikroorganizmaların sınıflandırılması, adlandırılması, mikroorganizmaların genel özellikleri ve morfolojileri, üremeleri ve besiyerileri, metabolizmaları ve genetik yapıları, virulans ve patojenite özellikleri, , mikroskoplar, boyalar ve boyama yöntemleri, mikrobiyoloji laboratuvarı temel kuralları, konak-mikroorganizma ilişkilerini, normal flora, mikrobiyolojik örnek alınması ve transportu, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmaları, antibiyotik duyarlılık testlerini içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konak ile mikroorganizmalar arasındaki etkileşim şekillerini anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Bakterilerin hücre yapısını tanımlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Mikroorganizmalara ait virülans faktörlerini sıralayabilme ve konakta infeksiyon oluşum sürecini anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 Mikroorganizmaları isimlendirilebilmesi,sınıflandırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mikrobiyoloji Lab. Temel kuralları, örnek alınması kabul-red ve tranfer koşullarını anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 Mikroorganizmalara etki eden fiziksel etmenleri sıralayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7 Antimikrobiyal ajanların yapılarını ve etki spektrumlarını anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
8 Bakterilerde antimikrobiyallere karşı gelişen direnç mekanizmalarını sınıflandırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
9 Antimikrobiyal ilaçları etki mekanizmalarına göre sınıflandırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
10 Mantarları yapısal özelliklerine göre sınıflandırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
11 Virüslerin yapılarını ve çoğalma şekillerini tanımlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
12 Etki mekanizmalarına göre dezenfektan maddeleri sayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
13 Sterilizasyon yöntemlerini ve kullanım alanlarını anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
14 Bakterilerdeki metabolik süreçleri, beslenme ve üreme özelliklerini anlatabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe
2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması
3 Bakterilerin genel özellikleri ve morfolojisi
4 Mantarlar ve parazitler genel özellikler ve morfolojileri
5 Virüsler genel özellikler ve morfolojsi, prionlar
6 Mikrorganizmaların metabolizmaları ve genetik yapıları
7 Bakterilerde patojenite ve virulans faktörleri
8 Bakterilerin üretilmesi ve besiyerleri
9 Mikroskoplar ve kullanımları
10 Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri
11 Laboratuarda çalışma kuralları, biyogüvenlik, Laboratuarda kullanılan araç ve gereçler
12 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon yöntemleri
13 Antibiyotikler, antifungaller, antiviraller
14 Antibiyotik kullanım ilkeleri ve antibiyotik direnç mekanizmaları,. Antibiyotik duyarlılık testleri. makale kritik etme
Resources
Course Notes 1. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Prof.Hakkı Bilgehan, Barış yayınları, 2008, İzmir, Türkiye<br>2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Prof.Dr.Şemsettin Ustaçelebi.Güneş Tıp Kitabev. 1999
Course Resources 1. Klinik Mikrobiyoloji. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller, MA. Çeviri Editörü. Ahmet Başustaoğlu 9.Baskı, Atlas Kitapçılık Ankara, 2009, Türkiye
2. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İnfeksiyoloji Temel Bilgiler. Prof. Dr. Özdem Anğ. Nobel Tıp Kitabevi. İstan bul, 2013
3. Medical Microbiology. Jawetz, Melnick, & Adelberg´s, Twenty-Fifth Edition, 2010
4. Willke-Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Nobel Tıp Kitapları, 3. baskı, İstanbul, 2008
5. Elmer W. Koneman, Stephen D. Allen, William M., Ph.D. Janda, Paul C. Schreckenberger, Washington C., Jr., M.D. Winn, ?Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology? 6th edition, 2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6