Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim ve Etik MYO 205 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVGİ ALBAYRAKTAROĞLU, Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT, Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrenci, iletişim sürecinin işleyişini, önemini ve gerekliliğini kavrar. İletişim türleri ve iletişimde karşılaşılan engelleri ve bu engelleri aşma yollarını öğrenir. İş ve sosyal yaşamında etik davranışları kavrar.

Course Content

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel etik, görev etiği ve meslek etiği anlayışını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 İletişim engellerini aşma yollarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Etik karar verme süreçlerinin uygulanmasını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
4 İletişim sürecinin gerekliliğini kavrar ve işleyişini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
5 Empatik iletişim becerilerini gösterir Anlatım, Grup Çalışması, Benzetim, Bireysel Çalışma, Ödev,
6 İletişimde etiğin temel bilgilerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin temel öğeleri
2 İşleyiş açısından iletişim
3 İletişim Engelleri, Fiziksel ve Teknik Engeller
4 Sözsüz iletişim, sözsüz iletişimin öğeleri, beden dili, mekanın kullanımı, beden dilinin sınıflandırılması. Yazılı iletişim, iş yaşamında kullanılan yazılı belgeler, yazılı iletişimin olumlu-olumsuz yönleri, iş yazışmaları
5 Sözel iletişim, etkili konuşma teknikleri,
6 Dinleme teknikleri, empatik etkileşim
7 Sözsüz İletişim, işlevleri
8 Sözsüz İletişim Kodları, kişiler arası mesafe
9 Ara Sınav
10 Yazılı İletişim
11 Yazışma Türleri İletişimde etik ilke ve kurallarının belirlenmesi
12 Bilgi Toplumunda İletişim Etiği, Etiğin kavramsal açılımı, İletişim ve etik ilişkisi,
13 Mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, iş ve sosyal hayatta etik kurallar
14 Etik ve meslek etiği bağı, örnekler
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Metin Işık, İletişim ve Etik, Eğitim Yayınevi, Konya

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 3