Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Bilimleri İAY 114 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon ve iş tatmini gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyo-psikoloji gibi disiplinler hakkında bilgi verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. Derslerimizde ele alınacak konular ana başlıklarıyla; Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, rol, statü, haberleşme, tutumlar, öğrenme, kişilik, gruplar olarak sıralanabilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 2) Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 4)Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 1) Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 5)Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 3) Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim Süreci ve Davranış Bilimlerinin yönetim sürecindeki yeri, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları
2 Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler, Davranış Bilimlerinin Etkilendiği Çağdaş Yaklaşımlar
3 Algılama ,Algılama Hataları
4 Atfetme Süreci ve Hataları
5 Tutumlar, Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, Tutum değiştirme
6 Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri
7 Öğrenme İlkeleri ve Stratejileri
8 Örgütte Birey ve Kişilik, Kişilik Teorileri
9 Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri
10 Yıl içi Sınavı
11 Güdü Çeşitleri ve İş Tatmini
12 Grup Çeşitleri ve Grup Karar Verme Teknikleri
13 Kültür kavramı ve tanımı, Özellikleri, Kültürü etkileyen faktörler
14 Davranış bilimleri ile ilgili güncel konular (Mobing, kurumsal bağlılık vb.)
Resources
Course Notes
Course Resources

[1]Eren.Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,Beta Yayım, 2008
[2]OKTAY, Mahmut; Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları, 2007

[3]Tutar,Hasan, Davranış Bilimleri, Seçkin Yayınları,2013 

[4]Yılmazer Aydın; Eroğlu Cemal; Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, 2008.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4