Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Bilimleri İAY 114 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon ve iş tatmini gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyo-psikoloji gibi disiplinler hakkında bilgi verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. Derslerimizde ele alınacak konular ana başlıklarıyla; Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, rol, statü, haberleşme, tutumlar, öğrenme, kişilik, gruplar olarak sıralanabilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 2) Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 3) Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 4)Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 5)Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim Süreci ve Davranış Bilimlerinin yönetim sürecindeki yeri, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları
2 Davranış Bilimlerinin İncelendiği sistemler, Davranış Bilimlerinin Etkilendiği Çağdaş Yaklaşımlar
3 Algılama ,Algılama Hataları
4 Atfetme Süreci ve Hataları
5 Tutumlar, Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, Tutum değiştirme
6 Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri
7 Öğrenme İlkeleri ve Stratejileri
8 Örgütte Birey ve Kişilik, Kişilik Teorileri
9 Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri
10 Yıl içi Sınavı
11 Güdü Çeşitleri ve İş Tatmini
12 Grup Çeşitleri ve Grup Karar Verme Teknikleri
13 Kültür kavramı ve tanımı, Özellikleri, Kültürü etkileyen faktörler
14 Davranış bilimleri ile ilgili güncel konular (Mobing, kurumsal bağlılık vb.)
Resources
Course Notes
Course Resources

[1]Eren.Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,Beta Yayım, 2008
[2]OKTAY, Mahmut; Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları, 2007

[3]Tutar,Hasan, Davranış Bilimleri, Seçkin Yayınları,2013 

[4]Yılmazer Aydın; Eroğlu Cemal; Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, 2008.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4