Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Şirketler Hukuku HUK 308 6 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA YASAN, Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY,
Course Assistants

Arş. Gör Arif Duran

Arş. Gör Emine Develi Ayverdi

Arş. Gör. Gizem Çoşğun Yıldırım

Course Category
Course Objective

Dersin amacı katılımcıların şirketler hukukuna dair temel düzenlemeleri kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda amaçlanan, katılımcıların, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin temel özelliklerini; şahıs ve sermaye şirketi ayrımında kollektif, adi komandit, paylı komandit, anonim ve limited şirket türleri ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme bulan adi şirkete dair düzenlemeleri öğrenmelerini ve bu bilgileri uygulamada oldukça karmaşık nitelikte olabilecek hukuki problemlere uygulayabilmelerini gerçekleştirmektir.

Course Content

Şirket kavramı ve şirketin ortaya çıkışı, gelişimi, adi şirket ve adi şirketin görünümleri ticaret şirketleri, ticaret şirketi ayrımları, şirketler hukukunun genel hükümleri, birleşme- bölünme, bağlı şirket- hakim şirket ve sorumluluk rejimi, kollektif şirket ve komandit şirket, sermaye şirketleri- anonim şirketin kuruluşu, sermayesi ve organları, yönetim kurulu, genel kurul, denetim, pay sahipliği ve paya ilişkin hukuki işlemler, sona ermesi ve haklı sebeple feshi, limited şirket ve kuruluşu, organlar ve sona ermesi, şirkete girme ve ihraç.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şirket kavramı tanımı, unsurları ve türleri hakkında bilgi edinilir Anlatım, Sınav ,
2 Şirketler hukukunun kaynakları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
3 Anonim şirketin genel kurulu öğrenilir Anlatım, Sınav ,
4 Anonim şirketin denetimi ve sona ermesi öğrenilir Anlatım, Sınav ,
5 Adi şirket incelenir Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Ticaret şirketlerinin birleşmesi, tür değiştirmesi ve bölünmesi öğrenilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler incelenir Anlatım, Sınav ,
8 Şirketler topluluğu öğrenilir Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Anonim şirketin kuruluşu, unsurları öğrenilir Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Anonim şirketin yönetim kurulu öğrenilir Anlatım, Sınav ,
11 Limited şirketin kuruluşu ve unsurları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
12 Limited şirketin organları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
13 Kollektif şirket hakkında bilgi sahibi olunur Anlatım, Sınav ,
14 Limited şirketin sona ermesi incelenir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şirket Kavramı- Ortaya Çıkışı-Gelişimi Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
2 Adi Şirket- Adi Şirketin Görünümleri Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
3 Ticaret Şirketleri- Ticaret Şirketi Ayrımları Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
4 Şirketler Hukukunun Genel Hükümleri- Birleşme- Bölünme Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
5 Bağlı Şirket- Hakim Şirket Ve Sorumluluk Rejimi Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
6 Kollektif Şirket- Komandit Şirket Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
7 Sermaye Şirketleri- Anonim Şirket Kuruluş- Sermaye-Organlar Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
8 Yönetim Kurulu Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
9 Ara Sınav Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
10 Genel Kurul Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
11 Denetim, Pay Sahipliği ve Paya İlişkin Hukuki İşlemler Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
12 Sona Erme- Haklı Sebeple Fesih Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
13 Limited Şirket- Kuruluşu Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
14 Organlar Ve Sona Ermesi- Şirkete Girme Ve İhraç Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, kitabın ilgili bölümü.
Resources
Course Notes
Course Resources

Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2019.

Şener, Oruç Hami, Teori ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

Ayhan, Rıza/ Çağlar, Hayrettin/ Özdamar, Mehmet, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5