Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ticari Işletme Hukuku HUK 307 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA YASAN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA YASAN, Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY,
Course Assistants

Arş. Gör Arif Duran

Arş. Gör. Emine Develi

Arş. Gör. Gizem Çoşğun

Course Category
Course Objective

Ticaret Hukuku başlangıç hükümlerinin ve Ticari İşletme Hukuku formasyonunun verilmesi

Course Content

Ticaret Hukuku tanımı

Ticari İşletme Tanımı Unsurları

Ticari İşletme Rehni

Ticari İşletme Devri

Tacir Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar

Ticari İş Adi İş Ayrımı Ticari İşe Bağlanan Özel Sonuçlar

Tacir Yardımcıları

Ticaret Sicili

Ticari Defterler

Haksız Rekabet

Ticaret Unvanı İşletme Adı Marka

Cari Hesap

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ticaret hukukunun tarihçesi hakkında yeterli bilgi sahibi olunur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Ticaret sicili hakkında akademik bilgi edinilir Anlatım, Sınav ,
3 Cari hesap hakkında bilgi edinilir Anlatım, Sınav ,
4 Ticari defterler, ticari defter tutma yükümlülüğü, ticari defterlerin zayi olması hakkında bilgi sahibi olunur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Ticari işletme hukuku ile ilgili muhakeme gücü kazanılır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Tacir yardımcıları bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları olarak iki grupta incelenir ve öğrenilir Anlatım, Sınav ,
7 Haksız rekabetin hukuki sorumluluğa ilişkin sonuçları incelenir Anlatım, Sınav ,
8 Haksız rekabet halleri incelenmiş olur Anlatım, Tartışma, Sınav ,
9 Esnaflara da uygulanabilen tacir hükümleri öğrenilir Anlatım, Sınav ,
10 Ticaret unvanı hakkında bilgi edinilir Anlatım, Sınav ,
11 Ticaret hukukunun başlangıç hükümleri hakkında yeterli bilgi edinilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Tacir kavramı ve tacir olmaya bağlanan hükümler incelenmiş olur Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Ticari iş ve ticari iş olmaya bağlanan hükümler öğrenilir Anlatım, Sınav , Ödev,
14 İşletme adı öğrenilir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ticaret Hukuku Temel Kavramlar Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
2 Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
3 Ticari İşletmenin Devri ve Ticari İşletmenin Rehni Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
4 Ticari İş ve Ticari iş Olmaya Bağlanan Sonuçlar Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2013, s.50-84
5 Ticari Yargı Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
6 Tacir ve Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
7 Bağımlı Tacir Yardımcıları Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
8 Bağımsız Tacir Yardımcıları Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
9 Ara Sınav
10 Ticaret Sicili Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
11 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
12 Marka ve Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
13 Ticari Defterler Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
14 Cari Hesap Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019
Resources
Course Notes
Course Resources

Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2019

Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kaya, Arslan/ Nomer-Ertan, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, Eylül 2019

Ayhan, Rıza/ Çağlar, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Yetkin Yayınları, Ekim 2018 

Arslan Kaya, Notlu Türk Ticaret Kanunu, 8. Bası, 2019

Abuzer Kendigelen, Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 7. Bası, 2019

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 94
1. Kısa Sınav 2
2. Kısa Sınav 2
1. Ödev 2
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5