Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ceza Muhakemesi Hukuku HUK 408 8 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM,
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat Yemenici, Arş. Gör. Irmak Koruculu, Arş. Gör. Candan Yılmaz, Arş. Gör. Ubeydullah Turan

Course Category
Course Objective

Ceza Muhakemesi Hukuku, sanığın hak ve özgürlüklerini gözeterek maddi gerçeği ortaya çıkarma ve ortaya çıkan sonucunun normatif değerlendirmesini yaparak uyuşmazlığı çözümleme noktasında izlenen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetten müteşekkil bir hukuk dalıdır. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilere muhakeme faaliyetinin işleyişi ve ceza muhakemesine hakim olan temel hakkında bilgi vermektir.

Course Content

Ceza Usul Hukuku dersinde, ceza muhakemesi hukukuna hakim temel ilkeler, muhakeme faaliyetinin işleyişi, ceza muhakemesi şartları,iddia,savunma ve yargılama faaliyetlerinin sujeleri, sujelerin hak, görev ve yetkileri, soruşturma aşamasının işleyişi ve koruma tedbirleri konuları hakkında bilgi verilecektir.Ceza yargılamasının safhaları olan hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhası incelendikten sonra olağan kanun yolları olan itiraz ve temyiz ve olağanüstü kanun yollarını oluşturan karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir konuları üzerinde durulmaktadır. Yine koruma tedbirleri,delillerin elde edlimesi konuları işlenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ceza muhakemesi hukukuna hakim olan ilkeleri öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Ara muhakeme ve iddianamenin değerlendirilmesi ile ilgili tarihi gelişimi ve yasal düzenlemeyi bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ceza muhakemesinin kovuşturma evresi konularını bilir ve bunların özelliklerini listeleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Tali ceza davalarını bunlarla ilgili usul işlemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Soruşturmadan sonuç çıkarılması ve soruşturma aşamasında alınabilecek kararları bunlarla ilgili denetim yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Ceza muhakemesi işlemlerini ve türlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Deliller, delil yasakları ve delillerin değerlendirilmesi yöntemlerini irdelemek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Kanun yolları ve türlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Özel ceza muhakemesi usullerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Ceza muhakemesinde yer alan soruşturma, ara muhakeme evrelerinin işleyişini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirlerinin türlerini ve uygulama şartlarını anlamak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Ceza muhakemesi işlemlerdeki sakatlıkları analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Ceza yargılamasının işleyişini, sujelerini, sujelerin hak, görev ve yetkilerini öğrenmek . Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Devlet mağdur ilişkisini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ceza muhakemesi hukukunun genel olarak işleyişi, ceza muhakemesi hukukunun uygulanmasında yorum ve kıyas Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 29-60
2 Ceza Muhakemesi Hukukunun yer kişi ve zaman bakımından uygulanması, ceza muhakemesi işlemleri Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 62-70, 251-261
3 Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim olan temel ilkeler Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 107-131
4 Ceza Muhakemesi Şartları Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 70-105
5 Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 133-249
6 Koruma Tedbirleri Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 355-446
7 Koruma Tedbirleri Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 355-446
8 Delil Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 263-302
9 ara sınav
10 Delil Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 307-355
11 Soruşturma Evresi Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 537-553
12 Kovuşturma Evresi Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 557-570
13 Hüküm Verilmesi Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 570-629
14 Kanun Yolları Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018, s. 631-735
Resources
Course Notes
Course Resources
  • Ahmet Gökcen, Murat Balcı, M. Emin Alşahin, Kerim Çakır, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, 2018,  Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, 9. Baskı, Seçkin, 2018. Ferudun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Seçkin, 2018 Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. Baskı, Adalet, 2018. Veli Özer Özbek ve diğerleri, Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 13. Baskı, Seçkin, 2018.
Week Documents Description size
0 1.5.5271 1.42 MB
0 1.5.5271 (2) 0.83 MB
0 1.5.5271 (1) 1.34 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4