Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Miras Hukuku HUK 409 7 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DOĞA EKREM DOĞANCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DOĞA EKREM DOĞANCI,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

 

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Miras Hukuku hakkında genel bilgilerin verilmesi, yasal ve iradî mirasçıların genel olarak incelenmesi, miras hukukuna ilişkin yargı kararlarının değerlendirilmesi, miras hukuku ile ilgili örf ve âdet hukukunun incelenmesi.

Course Content

Miras Hukukuna giris, Miras Hukukuna hâkim olan ilkeler, Ölüme Bağlı tasarruflar, yasal ve iradî mirasçılar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mirasın denkleştirilmesini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ölüme Bağlı tasarruf çeşitlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yasal miras paylarını hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Belirli mal vasiyeti kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Tenkis davasından kaynaklanan bir uyuşmazlıktaki hukuki sorunu inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Mirasın açılması ve mirasın kazanılması kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Mirastan feragat sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıktaki hukuki sorunu analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Miras hukukunda tenkis kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Ön mirasçı, art mirasçı kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Tenkise ilişkin esasları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Miras sözleşmesinden doğan davaları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Mirasın reddini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Ölüme bağlı tasarrufun iptalinden kaynaklı bir uyuşmazlıktaki hukuki sorunu inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Mirasın paylaştırılmasını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Miras Hukukunun Konusu , Yasal Mirasçılar DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.1 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
2 Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.50 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
3 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar- Vasiyetnameler DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.61vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
4 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar- Miras Sözleşmeleri DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.99 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
5 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.137 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
6 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.137 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
7 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali, İptal Davası DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.226 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
8 Saklı Pay ve Tasarruf Oranı DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.235 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
9 Ara Sınav
10 Tenkis DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.275 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
11 Mirasta Denkleştirme DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.319 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
12 Mirasın Açılması, Mirasın Kazanılması DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.357 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
13 Mirasın Reddi DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.410 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
14 Mirasın Paylaştırılması DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, s.468 vd.Filiz Kitabevi, Kasım 2018
Resources
Course Notes
Course Resources

DURAL, Mustafa. Türk Özel Hukuku- Miras Hukuku, C.4, Filiz Kitabevi, Kasım 2018

HATEMİ, Hüseyin, Miras Hukuku, İstanbul, 12 Levha Yayınları, 7.Baskı, 2018.

İMRE,Zahit/ ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, Der Yayınları, 2018

SEROZAN, Rona/ ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 3 6
Final 1 3 3
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4