Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Icra ve Iflas Hukuku II HUK 406 8 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK,
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇKARAK

Course Category
Course Objective

Cebri icra hukukunun tanıtılması, ilamsız icra hukukunda genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun öğretilmesi, ilamlı icra hukukunun öğretilmesi, ihtiyati hacizin kavratılması.

Course Content

Genel olarak icra hukukunun amacı, kapsamı ve işlevinin tanıtılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İflastan Sonra Konkordatoyu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İlamlı İcrayı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 ihtiyati Haczi tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Sıra Cetvelini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 İflas Teşkilatını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 İflas Yollarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 İflasın Hukuki Sonuçlarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 İflas Tasfiyesini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Basit Tasfiyeyi tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip yolunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Konkordatoyu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip Kuru syf. 355-385
2 İlamlı İcra Kuru syf. 385-417
3 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Kuru syf. 417-433
4 ihtiyati Haciz Kuru syf. 433-446
5 İflas Teşkilatı Kuru syf. 449-463
6 İflas Yolları Kuru syf. 463-482
7 Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu Kuru syf. 482-506
8 İflasın Hukuki Sonuçları Kuru syf. 506-546
9 Ara Sınav
10 İflas Tasfiyesi Kuru syf. 546-573
11 Sıra Cetveli Kuru syf. 573-605
12 Basit Tasfiye Kuru syf. 605-627
13 Konkordato Kuru syf. 627-649
14 İflastan Sonra Konkordato Kuru syf. 649-670
Resources
Course Notes <p> -</p>
Course Resources
Prof. Dr. Baki Kuru,  İcra ve İflas Hukuku, Yetkin, Ankara 2018
Prof. Dr. Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Adalet, 2018
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Prof. Dr. Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin, Ankara 2018.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4