Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Icra ve Iflas Hukuku I HUK 403 7 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK,
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

Course Category
Course Objective

Cebri icra hukukunun tanıtılması, ilamsız icra hukukunda genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun öğretilmesi, ilamlı icra hukukunun öğretilmesi, ihtiyati hacizin kavratılması.

Course Content

Genel olarak icra hukukunun amacı, kapsamı ve işlevinin tanıtılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Taşınmaz Malların Satılmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Paraların Paylaştırılmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Ödeme Emrini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Haciz işlemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Hacze İştiraki tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Paraya Çevirmeyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 İlamsız İcrayı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Cebri İcra Çeşitlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Şikayeti tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 İcra Teşkilatını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Tebligat ve Süreleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 İtirazın Kaldırılmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cebri İcra Çeşitleri Kuru syf. 29-41
2 İcra Teşkilatı Kuru syf. 41-64
3 Şikayet Kuru syf. 64-84
4 Tebligat ve Süreler Kuru syf. 84-110
5 İlamsız İcra Kuru syf. 110-135
6 Ödeme Emri Kuru syf. 135-171
7 İtirazın Kaldırılması Kuru syf. 171-229
8 Haciz Kuru syf. 229-252
9 Ara Sınav
10 Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi Kuru syf. 252-278
11 Hacze İştirak Kuru syf. 278-303
12 Paraya Çevirme Kuru syf. 303-325
13 Taşınmaz Malların Satılması Kuru syf. 325-344
14 Paraların Paylaştırılması Kuru syf. 344-355
Resources
Course Notes <p> -</p>
Course Resources
Prof. Dr. Baki Kuru,  İcra ve İflas Hukuku, Yetkin, Ankara 2018
Prof. Dr. Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Adalet, 2018
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Prof. Dr. Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin, Ankara 2018.
 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4