Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II HUK 402 8 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İşçi ve işverenler arasında sendika ve konfederasyonlar aracılığıyla meydana gelen toplu iş ilişkilerinin ana hatlarıyla öğrenilmesi ve sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmesi hukuku ve giderek grev-lokavta ait temel bilgilerin edinilmesi sağlanarak, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında bu alana ait ihtilafların doğru yorumlanıp çözüme kavuşturulması dersin amacını oluşturmaktadır. Aynı zamanda  sosyal güvenliğin tarihi geliGimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, yönetim ve faydaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

İşçi ve işveren taraflarının kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Toplu İş Hukukunun kapsamına sendikalar ( sendika özgürlüğü ve hakkı, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş, işleyiş, sona ermesi ve hükümleri), toplu iş sözleşmesi ( toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yapılması, hükümleri, uygulanma alanı, değiştirilmesi, sona ermesi), toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları ( arabuluculuk, grev-lokavt, grev- lokavt yasakları ve erteleme, toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma, kanun dışı grev ve lokavt) gibi konular girmektedir. Aynı zamanda  Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, yönetim ve faydaları gibi konular da dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci sosyal güvenlik hukukunun amacı ve içeriğine ana hatlarıyla vâkıf olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci grev ve lokavt hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci kısa vadeli sigorta kolları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci sosyal güvenlik kavramını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci sigortalılık kavramını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci sosyal güvenlik hukukuna ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci toplu iş hukukuna ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci işçi ve işveren kuruşları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci uzun vadeli sigorta kolları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci işsizlik sigortası hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci toplu iş hukukunun amacı ve içeriğine ana hatlarıyla vâkıf olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci sendika özgürlüğünü ve hakkını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci genel sağlık sigortası hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşçi ve işveren kuruluşları kavramı ve unsurları Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, Birinci Kesim, §40, §41.
2 Sendika özgürlüğü ve hakkı (Bireysel sendika özgürlüğü, kolektif sendika özgürlüğü, sendika özgürlüğünün korunması) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, İkinci Kesim, §42, §43, §44, §45.
3 İşçi ve işveren kuruluşlarının işleyişi (Organları, gelir ve giderleri) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, Üçüncü Kesim, §46, §47, §48, §49.
4 Toplu iş sözleşmesi hakkı ve özerkliği, tanımı, muhtevası, hukuki niteliği Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, İkinci Bölüm, Birinci Kesim, §57, §58, §59.
5 Toplu iş sözleşmesinin yapılması (kapsamı ve düzeyi, ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti ve itirazı, toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşme, imzalanması ve şekli) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, İkinci Bölüm, Birinci Kesim, §60.
6 Toplu iş uyuşmazlıkları hakkında genel bilgiler, arabuluculuk Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm, Birinci Kesim, §72.
7 Grev ve lokavt( grev-lokavt kararları ve uygulanması, sonuçları, sona ermesi, grev-lokavt yasakları ve erteleme) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm, Üçüncü Kesim, §74, §75, §76.
8 Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik kavramı Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, Birinci Bölüm,§1, §2, §3.
9 Ara Sınav
10 Sigortalılık Kavramı Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, Birinci Bölüm, §6.
11 Kısa vadeli sigorta kolları Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Bölüm, §10, §11, §12.
12 Uzun vadeli sigorta kolları Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Bölüm,§13, §14, §15.
13 Genel sağlık sigortası Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, Dördüncü Bölüm.
14 İşsizlik sigortası Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Bölüm, §16.
Resources
Course Notes
Course Resources

Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Can Tuncay, Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.

M. Refik Korkusuz, Suat Uğur, Sosyal Güvenlik Hukuku, Bursa: Ekin Yayıncılık.

Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 4 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4