Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I HUK 401 7 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İşçi ve işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında meydana gelen bireysel iş ilişkisinin ana hatlarıyla öğrenilmesi sağlanarak, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında bu alana ait ihtilafların doğru yorumlanıp çözüme kavuşturulması dersin amacını oluşturmaktadır.

 

Course Content

İşçilerin işverenleri ile bireysel düzeydeki karşılıklı ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel İş Hukukunun kapsamına iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçi ve işverenlerin sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin diğer sonuçları, işin düzenlenmesi (çalışma ve dinlenme süreleri), iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve iş aracılığı, iş denetimi ve kamusal yaptırımların uygulanması gibi konular girmektedir.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci yerleşmiş içtihatlar hakkında bilgi edinerek uygulamadaki sorunlar ve çözüm yolları hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci doktrindeki temel görüş ayrılıklarını ayırt ederek, çeşitli konulardaki ihtilaflarda farklı yorumlarda bulunabilme yetisini kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci bireysel İş Hukukunun amacı ve içeriğine ana hatlarıyla vâkıf olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş sözleşmesinin sona ermesini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci çalışma koşullarında esaslı değişiklik kavramı hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş hukukunun ilkelerini ve kavramlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci işin düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş sözleşmesinden doğan borçlar hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş güvencesini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, iş sözleşmesinin türlerini ve iş sözleşmesinin yapılmasını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci iş sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci kıdem tazminatını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Hukukunun konusu ve nitelikleri, İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş Hukukunun kaynakları Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Birinci Kısım, Birinci Bölüm, §1, §2, §3, §4, §5, §6.
2 İş Hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri), İş Kanununun kapsamı Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, Birinci Kısım İkinci Bölüm, §7, §8, §9, §10, §11, §12.
3 İş Sözleşmesi (tanımı, unsurları, hukuki niteliği, türleri) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Birinci Kesim, §14, §15, §16, §17, §18.
4 İş sözleşmesinin yapılması (Tarafların ehliyeti, sözleşme serbestisinin sınırlanması) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm İkinci Kesim, §19, §20, §21, §22.
5 İş sözleşmesinden doğan borçlar (İşçinin borçları) ANuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Üçüncü Kesim, §23.
6 İş sözleşmesinden doğan borçlar (İşverenin borçları) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Üçüncü Kesim, §24.
7 İş sözleşmesinin sona ermesi (sözleşmeyi bildirimsiz sona erdiren durumlar) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Dördüncü Kesim, §25.
8 İş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona erdirilmesi, Süreli fesih bildirimi, İş Güvencesi Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Dördüncü Kesim, §26.
9 Ara Sınav
10 İş Güvencesi Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm, Dördüncü Kesim, §26.
11 Haklı nedenle ( derhal) fesih ANuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Dördüncü Kesim, §26.
12 Çalışma koşullarında esaslı değişiklik kavramı ve değişiklik feshi, Toplu işçi çıkarma Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm, Dördüncü Kesim, §26.
13 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları, Kıdem Tazminatı Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım İkinci Bölüm Dördüncü Kesim, §28.
14 İşin düzenlenmesi ( Çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin) Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, İkinci Kısım Üçüncü Bölüm Birinci ve İkinci Kesim, §29, §30, §31, §32, §33, §34.
Resources
Course Notes
Course Resources

Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Sarper Süzek İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 4 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 4 4
Final 1 2 2
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 4