Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Milletlerarasi Sorunlar HUK 466 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ceren Karagözoğlu
Course Category
Course Objective Uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Uluslararası ilişkilerin tanımı ve tarihi gelişimi, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun kişileri, uluslararası teşkilatlar, uluslararası ilişkilerin kavramsal çerçevesi, uluslararası siyasal sistem, uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Devlet kavramı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası hukukun kaynaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası teşkilatları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası hukuk kişilerini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası hukukun temel kavramlarını ve tarihi gelişimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Karar verme süreci ve dış politika kavramlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Uluslararası politika ve dış politikayı belirleyen faktörleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Uluslararası siyasal sistemi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Uluslararası hukuk ile iç hukukun ilişkisini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Devletlerin dış politika seçeneklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Uluslararası ilişkilerde teori sorununu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 Uluslararası Hukukun Kaynakları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 Uluslararası Hukukta Kişilik/ Devlet Kavramı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 Uluslararası Hukukta Kişilik / Uluslararası Teşkilatlar Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 Uluslararası Hukuk ile İç Hukuk İlişkisi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 Uluslararası İlişkilerde Teori Sorununu Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 Vize sınavı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 Uluslararası Siyasal Sistemi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 Karar Verme Süreci ve Dış Politika Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Uluslararası Tahkim Sözleşmeleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 12. Bası, Turhan Kitabevi, 2013, Ankara.
Course Resources Immanuel Wallerstein, Dünya Sistemleri Analizi, 2. Bası, Bgst Yayınları, 2011, İstanbul.
Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme, 4. Bası, Mart Maatbacılık, 2006, İstanbul.
İlyas Doğan, Devletler Hukuku, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara.
İbrahim Kaya/ Yücel Acer, Uluslararası Hukuk, Usak Yayınları, Ankara, 2010.
Ayşenur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.
Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 4. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş,6. Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 5 5
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5