Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II HUK 202 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

 

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ile borç ilişkilerinde özel durumların ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerinin incelenmesidir. 

Course Content

Haksız fiilerden doğan borçlar (kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk), sebepsiz zenginleşme ve borç İlişkilerinde özel durumlar (müteselsil borçluluk, borcun üçüncü kişiye etkisi, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki ve borcun üstlenilmesi gibi kurumlar) dersin kapsamını oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Borçların sona erme sebeplerini sıralar. Borç ilişkisinin sona ermesine ilişkin sebepler ile farklılıklarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sözleşmelerdeki taraf değişikliklerine ilişkin kurumlar bakımından farklılıkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Borcun üstlenilmesi kavramını; iç üstlenme ve dış üstlenmeyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Alacağın devri ve borcun nakli konularını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kusur ve kusursuz sorumluluk arasındaki farklılıkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sorumluluk hukukunda hukuki ihtilafları tespit eder ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Haksız fiilin unsurlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Zararın ve tazminatın belirlenmesindeki esasları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Tazminat davasının tabi olduğu esasları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Koşula bağlı borçlar, ceza koşulunu bilir ve koşulun türlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların hukuki niteliğini ve türlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Sözleşmenin devrini ve sözleşmeye katılmayı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Manevi tazminat talebini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Sözleşmelere ve haksız fiile dayalı borçlar arasındaki ayrımları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Müteselsil borçluluk ve alacaklılığın kaynaklarını ve hükümlerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Haksız Fiil Sorumluluğuna İlişkin Temel Esaslar OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.2 vd. İstanbul: Vedat , 2018.
2 Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.11 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
3 Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.11 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
4 Kusursuz Sorumluluk Halleri OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.135 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
5 Kusursuz Sorumluluk Halleri OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.135 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
6 Zararın ve Tazminatın Belirlenmesi OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.84 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
7 Tazminat Davasına İlişkin Esaslar OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.111,İstanbul: Vedat , 2018.
8 Sebepsiz Zenginleşme OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II,s.305 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
9 Ara sınav
10 Borç İlişkilerinde Özel Durumlar (Müteselsil Borçluluk ve Müteselsil Alacaklılık) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II,s.449 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
11 Borç İlişkilerinde Özel Durumlar (Koşula Bağlı Borçlar) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.491 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
12 Borç İlişkilerinde Özel Durumlar (Ceza Koşulu, Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşulu) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.518 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
13 Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.543 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
14 Borçların Sona Ermesi OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.543 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
Resources
Course Notes
Course Resources

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II.  İstanbul: Vedat , 2018.

ANTALYA, O. Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II-III. Legal Yayınevi, 2018.

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 21. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 20. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.

KAYIHAN, Şaban/ ÜNLÜTEPE, Mustafa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları,  2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5