Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Roma Hukuku HUK 107 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜZİDE BURCU GÜNVEREN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜZİDE BURCU GÜNVEREN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çağdaş hukuk sistemlerinin temeli olan Roma Hukuku?nun siyasi, tarihi ve hukuki dönemleri, hukukunun kaynakları, hukuki kurumlarının oluşumu, gelişimi ve yapısı açıklanarak, modern Türk Hukuk Sisteminin özünü ve kavramlarını daha iyi anlamaya ve öğrenmeye temel sağlamak amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu ders kapsamına,
1- Roma Devletinin Siyasal Tarihi ve Siyasal Dönemleri
2- Roma Hukukunun konusu ve önemi,
3- Roma Hukukunun tarihi dönemleri ve gelişimi
4- Roma Hukukunun kaynakları
5- Roma Hukukunun Genel Kavramları
6- Hak Kavramı, Türleri
7- Kişilik Kavramı, vatandaşlık ve kölelik
8- Hukuki işlem ve hukuki işlem ehliyeti
9- Medeni Usul ve İcra Hukuku (Gelişimi, Özel Yargılama Sistemi ve Sistem Dışı Yargılama) sistem ve ilkeleri işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hak kavramını ve türlerini ayırt edebilir ve örnekleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Roma hukukunun çağdaş hukuka etkilerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Roma Hukuk anlayışını açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Öğrenci bu dersin sonunda, Roma İmparatorluğunun siyasi, tarihi ve hukuki dönemlerini ayırt edebilir ve bu dönemler arası karşılaştırma yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Roma Hukuku kaynaklarını tanımlayabilir ve sınıflandırabilir. Ayrıca, Roma Hukukunun hukuki kurumlarını tanımlayarak sınıflandırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Roma Hukukunun modern hukuk sistemlerini anlamadaki önemini algılayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Hukuki açıdan, şahıs, kölelik ve vatandaşlık kavramlarını değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Hukuki işlem ve ehliyet kavramları ile hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü nedenlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Roma hukukunun konusu ve önemi 1-20
2 Roma siyasal tarihinin ana hatları ve siyasal dönemleri 20-41
3 Roma hukukunun tarihi dönemleri 41-95
4 Roma hukukunun kaynakları 95-119
5 Roma hukukunun sınıflandırılması: Ius Civile - Ius Gentium , Praetor faaliyetleri, Roma kamu ve Roma özel hukuk ayrımı
6 Kişiler Hukuku: Ius Kavramı (Hak Kavramı) 119-136
7 Kişiler Hukuku: Şahıs kavramı, hak ehliyeti: vatandaşlık, kölelik ve aile durumu 136-165
8 Hukuki işlem Kavramı 165-177
9 Ara sınav
10 Hukuki işlem ehliyeti 177-196
11 Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü 196-223
12 Haksız Fiiller
13 Roma Medeni Usul ve İcra Hukuku 223-285
14 Pratik çalışma
Resources
Course Notes
Course Resources

Bülent Tahiroğlu/Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku Dersleri, 11. Baskı, Der Yayınları, 2018.
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5