Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ceza Hukuku Genel Hükümler II HUK 204 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM,
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat Yemenici, Arş. Gör. Irmak Koruculu,Arş. Gör. Candan Yılmaz, Arş. Gör. Ubeydullah Turan

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin ceza hukukunun genel teorisi ve Türk Ceza Kanunu hakkında bilgi edinmesi ve bu bilgilerini pratikte olaylara uygulama yeterliliğini kazanması.

Course Content

Suçun özel görünüş şekilleri, suça teşebbüs, suça iştirak, suçların içtimaı ve yaptırım hukuku.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güvenlik tedbirlerini tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İştirak kavramlarını örneklerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Cezalandırmaya ilişkin analizler yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Ceza hukukuna ilişkin olayları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Adli para cezasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Teşebbüs kavramını örneklerle açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Dava ve ceza ilişkisini sonlandıran halleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Gönüllü vazgeçme hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Milletlerarası ceza hukuku kavramlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Suçluların iadesi hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Hapis cezası hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Mahkeme kararlarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Cezanın belirlenmesi hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Suça teşebbüs Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 615-642
2 Suça teşebbüsün devamı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 642-662
3 Suça iştirak Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 662-695
4 Suça iştirakin devamı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 695-723
5 Suçların içtimaı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 723-744
6 Suçların içtimaının devamı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 744-765
7 Ceza kavramı ve ceza türleri Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 765-846
8 Pratik çalışma
9 Ara sınav
10 Ceza türlerinin devamı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 846-905
11 Güvenlik tedbiri Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 905-963
12 Dava ve ceza ilişkisini sonlandıran haller Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 963-1029
13 Milletlerarası ceza hukuku Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 1029-1065
14 Milletlerarası ceza hukukunun devamı Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 1065-1123
Resources
Course Notes
Course Resources

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/M. Emin Alşahin/Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2018. Mahmut KOCA / İlhan ÜZÜLMEZ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin, Ankara 2018. Hakan Hakeri, Berrin Akbulut, Murat Aksan, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, 12. Baskı, Seçkin, 2018.

Week Documents Description size
0 2.3.20 tarihli pratik çalışma 0.17 MB
0 Cezalandırmanın Amacı Üzerine (Hakemli) 2., 3. ve 4. sınıflar bu makaleyi okuyabilir. 0.26 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 6 5 30
Final 1 12 12
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 5