Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliği Hukuku HUK 256 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Nazlı Albayrak Ceylan

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin Avrupa Birliği Özel Hukuku alanında lisans düzeyinde bilgi edinmesini sağlamak.

Course Content

Bu ders , Avrupa Birliği´nin kurucu antlaşmalara dayanan yasal yapısını ve kurumsal yapılanışını inceleyerek AB yasal sistemi ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak üzere kurgulanmıştır. Ders Birliğin geçmişten günümüze hukuki ve politik gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece dersi alan öğrenciler, Birliğin karşılaştığı kurumsal zorluklarla birlikte bu zorlukları nasıl bir yapılanma ile aştığını daha iyi irdeleyebileceklerdir. Bununla birlikte AB Hukukunun temel prensiplerinin ve AB hukukunun hukuki kaynaklarının irdelenmesi de öğrencilerin sözü edilen süreci değerlendirmeleri için önemli bir araç olacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Topluluk Hukukunun kaynaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Avrupa Birliği yapısı ve kurumlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Avrupa Birliğini oluşturan kurumları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Topluluk Hukukunun temel doktrinlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Avrupa Parlamentosunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Topluluk Hukuku uyarınca açılabilecek dava tiplerini listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Toplulukta hukuk koyma sistemini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Avrupa Birliğinin bütünleşme sürecini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Avrupa Birliği Konseyini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Avrupa Toplulukları Mahkemesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Avrupa Birliği´ni oluşturan kurumlar ve bunların işleyişini inceler, kurumların yetkilerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Komisyonu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Topluluk Hukukunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Ortak Pazar uygulamasını Avrupa Toplulukları Mahkemesi kararları çerçevesinde yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Topluluk hukukunun kaynaklarını, topluluktaki hukuk koyma sürecini ve hukukun uygulanmasını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliği genel yapısı ve kurumlarına ilişkin genel bilgiler. Avrupa Birliği´nin bütünleşme süreci. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 Kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri, kurumsal yapısı. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 Avrupa Parlamentosu Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 Avrupa Birliği Konseyi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 Avrupa Birliği Komisyonu Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 Avrupa Toplulukları Mahkemesi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 Topluluk Hukukuna ilişkin temel prensipler Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 Vize sınavı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 Topluluk Hukukunun kaynakları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 Topluluk Hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 Hukuki yetkilerin üye ülkeler ile topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 Toplulukta hukuk koyma sistemi ve topluluk hukukunun temel doktrinleri. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 Ortak pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi. Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes <p> Mevzuat: Avrupa Birliği Mevzuatı, Avrupa Toplulukları Mahkemesi Kararları.<br /> Kitaplar:<br /> G&uuml;l&ouml;ren Tekinalp/&Uuml;nal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınevi, 2. Bası, İstanbul 2000.<br /> Şeref &Uuml;nal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007.</p>
Course Resources

Enver Bozkurt, Mehmet Özcan,  Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, Ankara 2018
Bertil Emrah Oder, Avrupa Birliğinde Anayasa ve Anayasacılık, Anahtar, 2004.

Week Documents Description size
7 AB Hukuku Ders Notu AB Hukuku Kurumsal Yapısı 0.46 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2