Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müzikolojisi FLM 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Dilek CANTEKİN
Course Category
Course Objective Tarihi süreç içinde gerçekleşen Türk müzikolojisi temel konularının kavratılması ve öğretilmesi.
Course Content Türk müzikolojisinin temel kaynakları ve kurucu müzisyen teorisyenler, müziği olgunlaştıran önemli besteciler ve eserleri, modernleşme süreci içinde müziğin durumu ve yeni yaklaşımlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurucu müzisyen ve teorisyenleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk müzikolojisi temel konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk müzik teorisinin kurucu isimlerinin görüş ve yaklaşımlarının anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk bestecilerinin eserleriyle birlikte irdelenerek öğrenilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlı müzik okulu temel kaynaklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Müzik teorisine ilişkin modern açıklamaların eski ile karşılaştırılabilmesi bilincine ulaşma yetisinin kazanılması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk kültüründe Devlet sembolü olarak Davul ve Kös, Hakanlık müziği(Mehter), Selçuklu-Osmanlı dönemleri Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Türk müzikolojisinin temel kaynakları, Farabi-Safiyuddin-Meragi Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Horasan Okulu ve Türk bestecileri, Meragi-Nevaî-Hüseyin Baykara Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Horasan´dan Anadolu´ya Türk tasavvufu ve müzik, Ahilik, Mevlevilik, Bektaşilik ve müzik Kaynak kitaplardan konu takibi Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Osmanlı müzik okulu temel kaynaklarının tanıtımı, Ahmedoğlu Şükrullah, Abdülhalim Ağa, Hızır b. Abdullah, Seydî Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Osmanlı müzik okulunun büyük bestecilerinden Itri, Seyyid Nuh, Hatipzade Zakirî Hasan Efendi, Nayi Osman Dede Kaynak kitaplardan konu takibi
7 III. Selim Okulu, yenilenen klâsik, Sadullah Ağa, Abdülhalim Ağa, Mehmet Ağa, İsmail Dede Efendi Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Batılılaşma süreci ve Cumhuriyet, Donizetti, Guatelli, Necip Paşalar Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Avrupa müziği içinde yer alma gayretleri, bu hedefe ulaşmak için Türk halk müziği malzemelerinin derlenmesi meselesi, Gökalp, Gazimihal, Yönetken, Saygun Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Türk klasik müziğinin yabancılığı iddiası ve Türk klasik müziğinin reddi Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Türk klasik müziğinin Türkün klasik müziği olduğunu ortaya koyan ve modern Türk müzikolojisi araştırmalarını başlatanlar; Arel, eserleri ve fikirleri Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Yekta eserleri ve fikirleri Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Ezgi eserleri ve fikirleri Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Türk müzik teorisinde günümüz müzikolojik yaklaşımları Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes M. Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, C.I-II, M.E.B.Ankara, 2000.<br>Walter Feldman, Music of the Ottoman Court, VWB.Verl.für Wiss.und Bildung, Berlin,1996 <br>Cem Behar, Musıkiden Müziğe, 2005
Course Resources Suphi Ezgi, Ameli ve nazari Türk Musıkisi, C.I-V, İstanbul 1935
Sadettin Arelin çeşitli makaleleri, Musıkî mecmuası.
Süleyman Erguner, Rauf Yekta, İstanbul, 2002
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6