Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Müziği Arştirmalari FLM 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi UMUT ERDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk müziğinin önemli bir bölümünü ve büyük ölçüde temelini oluşturan Türk halk müziği zengin bir içeriğe sahiptir. Bu zengin içeriği oluşturan unsurların geniş bir şekilde incelenip araştırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir.
Course Content Türk halk müziği ile ilgili kaynak eserler, Türk halk müziği ses sitemine yaklaşımlar ve metodolojik problemler, Türk halk müziğinde anonimlik-beste, çokseslilik ve çağa uyum sorunları, Türk halk müziği repertuvarı incelemeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk halk müziği repertuvarını inceleyip araştırmasını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk halk müziği repertuvarı incelemelerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk halk müziği ile ilgili kaynak eserleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türk halk müziğinde anonimlik-beste, çokseslilik ve çağa uyum sorunlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Doğu Batı Arası Müzik Farklılıklarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk halk müziği ses sitemine yaklaşımlar ve metodolojik problemler hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk halk müziği ile ilgili kaynak eserler.
2 Türk halk müziği ile ilgili kaynak eserleri
3 Türk halk müziği ses sitemine yaklaşımlar ve metodolojik problemler
4 Türk halk müziği ses sitemine yaklaşımlar ve metodolojik problemler
5 Türk halk müziğinde anonimlik-beste, çokseslilik ve çağa uyum sorunları
6 Türk halk müziğinde anonimlik-beste, çokseslilik ve çağa uyum sorunları
7 Türk müziğinin içeriği.
8 Türk müziğinin içeriği.
9 Türk Halk Musikisi Usulleri
10 Türk Halk Musikisi Usulleri
11 Türk Halk Musikisi Usulleri
12 Doğu Batı Arası Müzik Farklılıkları.
13 Doğu Batı Arası Müzik Farklılıkları.
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes ÇELEBİOĞLU, Amil; Türk Ninniler Hazinesi, 1946. YÖNETKEN, Halil Bedii; Derleme Notları, 1938. GAZİMİHAL, Mahmut Ragıb; Ankara Bölgesi Derleme Notları. SARISÖZEN, Muzaffer; Türk Halk Musikisi Usulleri. TAN, Nail; Folklor Genel Bilgiler, Artmedia Yay., İstanbul, 2000. GÖKSU, Hasan Mim; Manilerimiz. TRT Repertuvarı, Notalarla Harput Musikisi I-II, Elazığ Valiliği, 1999. ARACI, Emre; Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY, İstanbul, 1999. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyum Bildirileri I-III, Kültür Bakanlığı.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6