Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme ve Değerlendirme EBB 302 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NEŞE GÜLER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
Course Content Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Merkezi yığılma ölçülerinin(mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım hesaplamalarını yapar. Soru-Cevap, Ödev,
2 Ölçmede hata türlerini yorumlar. Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır. Anlatım, Ödev,
5 Test planını hazırlar. Anlatım, Ödev,
6 Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir. Anlatım, Ödev,
7 Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır. Anlatım, Ödev,
8 Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır. Tartışma, Sözlü Sınav,
9 Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar. Tartışma, Ödev,
10 Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık
4 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır?
5 Test analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması
6 Sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler
7 Merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama)
8 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım)
9 test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması
10 Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri
11 Psiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerelndirme
12 Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri
13 Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi
14 Türkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar
Resources
Course Notes TEKİN HALİL (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YARGI MATBAACILIK,ANKARA
Course Resources Turgut M. Fuat (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 1 1
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 6