Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Din Eğitimi Tarihi DAO 357 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders karşılaştırmalı eğitimle ilgili yaklaşımlarla birlikte dünyadaki uluslararası gelişmeler ve din öğretimi politikaları, pedagojisi vb. alanındaki politika ve değişim sürecinin anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Course Content Karşılaştırmalı eğitim ve yaklaşımlar, karşılaştırmalı din öğretiminin temellendirilmesi, uluslararası gelişmeler ve din öğretimi, din politikaları ve din eğitimi, Avrupa konseyi, AGİT raporlarında din öğretimi, AİHM kararları ve din eğitimi, bazı avrupa ve islam ülkelerinde okullarda din öğretimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okullarda farklı din öğretimi modellerinin oluşma gerekçelerini tartışır Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Uluslararası gelişmeler ile din eğitimi arasındaki ilişkiyi analiz eder Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırmalı eğitim kavramını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bazı avrupa ve islam ülkelerindeki din öğretimi uygulamalarını karşılaştırır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Karşılaştırmalı din öğretiminin niçin olması gerektiğini tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 uluslararası kuruluşların din öğretimi ile ilgili raporlarını bilir ve değerlendirir Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yaklaşımları
3 Karşılaştırmalı din öğretiminin temellendirilmesi
4 Uluslararası gelişmeler ve din öğretimine etkileri
5 Okullarda din eğitimi modellerinin oluşumunda etkili olan faktörler
6 Din-devlet ilişkileri, din politikaları ve din eğitimi
7 Avrupa Konseyinin Din öğretimi politikası ve raporu
8 AGİT Toledo din hakkında öğrenme raporu
9 AİHM kararlarında din dersleri
10 Bazı Batı Avrupa ülkelerinde okullarda din öğretimi
11 Bazı Batı Avrupa ülkelerinde okullarda din öğretimi
12 Bazı Batı Avrupa ülkelerinde okullarda din öğretimi
13 Bazı İslam ülkelerinde okullarda din öğretimi
14 Bazı İslam ülkelerinde okullarda din öğretimi
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Köse, A. & T. Küçükcan (2008) (eds) Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkileri, İSAM Yayınları, İstanbul.
[2] MEB (2003) Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu, MEB Yayınları, Ankara.
[3] Kaymakcan, R. (2004) Günümüz İngilteresinde Din Eğitimi, Dem yayınları, İstanbul.
[4] Bray, M. Ve diğerleri (2007) (eds) Comparative Education Research, Approaches and Methods, Springer.
[5] Çelebi, İ. (2007) (eds) Avrupa Birliğ Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul.

[6] OSCE (2007) Toledo Guiding Principles on teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, OSCE, ODIHR, Warsaw.
[7] Keast, J. (2007) (ed) Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, Council of Europe, Strasbourg.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 101
Total Workload / 25 (Hours) 4.04
dersAKTSKredisi 3