Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihi DAO 463 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemini, Türk eğitim olgusunun tarihi süreçleri bilgisi, Türk eğitim tarihi dersinin bireysel ve toplumsal yararları ve öğretmenlik mesleğine katkıları.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplumsal ve eğitim ile ilgili sorunlara çözüm yolları önerme. Anlatım, Ödev,
2 Eğitim sorunlarını analiz edebilme. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Türk Eğitim Tarihinin, gelişimsel süreçleri bilgisi. Anlatım, Ödev,
4 Eğitimi tarihi bilmenin, birey ve öğretmenlik mesleği açısından önemini gerekçeleri ile açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türk eğitim tarihi olgular bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaasya Türk devletlerinde eğitim
2 İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim.
3 Büyük Selçuklularda ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim.
4 Medreseler
5 Medreseler
6 Selçuklular dönemi Türk-İslam bilim insanları
7 Osmanlı döneminde, kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim.
8 Osmanlıda Yenileşme hareketlerinden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim.
9 Eğitim Tarihinde ilk yasal düzenlemeler ve yeni anlayışlar.
10 Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin felsefi temelleri ve Tevhidi Tedrisat yasası.
11 Atatürk´ün eğitim felsefesi.
12 Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi -ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim, öğretmen yetiştirme.
13 Cumhuriyet dönemi başlıca eğitim düşünürleri.
14 Günümüzde Türk eğitim sisteminin yapısı.
Resources
Course Notes Akyüz, Y. (2010). Türk ğitim Tarihi. Ankara: PegemA.<br>Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk eğitim Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Course Resources Tutkun, Ö. F. (2012). Okul. Yaşam Boyu Eğitim Dergisi, 1, 1, 4-8.
Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 3, 993-1016.
Tutkun, Ö. F. (2003). Avrupa birliği katılım sürecinde öğretmen yetiştirmede yeni yönelimler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 1, 23-31.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 53
Total Workload / 25 (Hours) 2.12
dersAKTSKredisi 5