Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapça I DAO 113 1 6 + 0 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Arapça kelime çeşitleri ve cümle yapıları hakkında öğrencilere temel bilgi kazandırarak Arapça klasik ve modern metinleri okuma, anlama, ifade etme ve yazma becerilerini geliştirmek.
Course Content Başlangıç düzeyinde Arapça dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, müzekker ve müennes, müfret, müsenna ve cemi, nekre ve marife, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri ve fiil cümlesi, nesne, cerr harfleri, izafet, sıfat, salim ve mutel fiiller.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sıfat tamlamaları oluşturur; düzgün cümlelerde kullanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
2 Gördüğü konularla ilgili Arapça cümleleri Türkçe cümlelere çevirir; Türkçe cümleleri Arapça cümlelere çevirir. Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
3 Kelimelerde ikil ve çoğul anlam ifade eden kalıpları tanır; düzgün cümlelerde kullanır. Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
4 Arapça kelime çeşitlerini tanır; Arapça kelimeleri kurallı cümlelerde kullanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
5 Zamirlerin çeşitlerini bilir düzgün cümlelerde kullanır. Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
6 İfade ettikleri anlamlar açısından fiilleri tasnif eder. Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
7 Günlük hayatla iligili cümleler kurar; Fiilleri farklı öznelerle değişik cümlelerde kullanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
8 Gördüğü konularla ilgili Arapça metinleri kurallara uygun okur. Grup Çalışması, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
9 Arapça müzekker ve müennes kelimeleri tanır; Müzekker ve müennes kelimelerle cümleler kurar. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
10 İsim ve fiil cümlesinin unsurlarını bilir; İsim ve fiil cümlelerini kurallara uygun şekilde düzenler. Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arapça’da kelime ve cümle çeşitleri; Kelime ve cümle yapısı, cümle kuruluşu Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
2 Fiillerin çeşitleri, Fiillerin geçmiş zaman kipinde çekimi; Fiillerin geniş zaman kipinde çekimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
3 Fiillerin olumlu ve olumsuz emir kipinde çekimi; Müfred, tesniye, cemi Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
4 Cemi çeşitleri ve irabı; Marife ve nekre Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
5 İsimler ve isimlerde müzekkerlik-müenneslik; İsim cümlesi ve ögeleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
6 Fiil cümlesi: fiil-fail uygunluğu; Fiil cümlesi: mefûl-ü bih Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
7 Harf-i cerlerin cümlelerde kullanımı; İzafet terkibi (İsim tamlaması) Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
8 Sıfat tamlaması ve çeşitleri; İsm-i Fail yapılışı ve çekimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
9 İsm-i Meful yapılışı ve çekimi; Müsenna kelimelerin irabı Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
10 Kurallı müzekker cemilerin irabı; Müsenna kelimeler ve kurallı müzekker cemilerin isim tamlamalarında kullanımı Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
11 Kurallı müennes cemilerin irabı; Kuralsız cemilerin irabı. Geçmiş kunularla ilgili alıştırmalar Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
12 Sahih ve mutel fiiller; Muzari fiilin nasbı Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
13 Muzari fiilin cezmi; Zamirlerin çeşitleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
14 Zamirlerin cümlelerde kullanımı Verilen kaynaklardan ilgili bölümleri okur.
Resources
Course Notes Muhammed İsmail Sînî, İbrahim Yusuf es-Seyyid, Muhammed er-Rifâî eş-Şeyh, el-Kavâidu´l-‘Arabiyyetu´l-Muyessera I, İstanbul 2001.
Course Resources 1. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi Nahiv, İstanbul 1998
2. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi Sarf, İstanbul 2001
3. Serdar Mutçalı, Arapça - Türkçe Sözlük, İstanbul 1995
4. Kadir Güneş, Arapça - Türkçe Sözlük, İstanbul 2010
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
2. Performans Görevi (Uygulama) 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Performans Görevi (Uygulama) 2 1 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 1 1
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6