Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi BTE 210 4 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma.
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları tanımlayabilme. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayabilme. Öğretim teknolojisi ve sistem yaklaşımı ilişkisini açıklayabilme. Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklayabilme. Eğitim ortamlarına ilişkin mesaj düzenleme ilkelerini sıralayabilme. Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklayabilme. Temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Sunum materyallerinin özelliklerini kavrayabilme. Sunum materyallerini özelliklerini göz önüne alarak geliştirebilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıflayabilme. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirebilme. Eğitimde bilgisayarın nasıl kullanıldığını açıklayabilme. Eğitim ortamlarında hazırlanan materyalleri süreç ve ürün açısından değerlendirebilme.
Course Content Öğretim Teknolojisi ile İlgili Kavramlar; Çeşitli Öğretim Teknolojilerinin Özellikleri; Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı; Öğretim Teknolojileri Yoluyla Öğretim Gereçlerinin Geliştirilmesi: Çalışma yaprakları, Tepegöz saydamları, Slaytlar, Video gereçleri, Bilgisayar temelli gereçler; Eğitim Yazılımlarının İncelenmesi; Çeşitli Nitelikteki Öğretim Gereçlerinin Değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Klasik eğitim teknolojilerini ve özelliklerini karşılaştırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 Amaca göre metaryal seçer ve kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Ortama göre materyal seçer, geliştirir ve kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
5 Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknolojinin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler.
2 Eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisinin genel tanımları. Eğitim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Eğitim teknolojisinin ilgi alanları.
3 Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi.
4 Öğrenmenin tanımı. Öğrenme- öğretme kuramlarının eğitim teknolojisi ile ilişkisi.
5 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları.
6 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları.
7 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları.
8 Modern eğitim teknolojilerinden göze ve kulağa hitap eden elektronik tahta, telefon, radyo, ses kasedi ve CD, teyp ve müzik seti, kaplama(laminasyon), fotoğraf makinesi(dijital ve klasik), pikap ve plak, VCD ve DVD lerin tanımları ve kullanımları.
9 Modern eğitim teknolojilerinden gösteri teknolojileri olan slayt projektörleri ve slayt, tepegöz ve asetatlar, elmo, opak projektör, data projeksiyon, film şeritleri ve projektörü, LCD panelin tanımları ve kullanımları.
10 Bilgisayarın eğitim sistemi içinde kullanımı. Bilgisayarın tarihçesi. Bilgisayarın yapısı. Bilgisayarlı eğitimde etkili olan kuramlar. Bilgisayarın eğitimde kullanılma yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretim(BDÖ)ve bilgisayar temelli öğretimin(BTÖ)tanımı
11 İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi. İnternetin temel özellikleri. İnternet ve eğitim uygulamaları.
12 Televizyonun eğitim amaçlı nasıl kullanıldığı ve eğitim programlarını hazırlama yöntemleri.
13 Uzaktan eğitimin tanımı, yöntemleri, tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler.
14 Hazırlanan materyallere yönelik değerlendirilme. Dersin genel değerlendirilmesi.
Resources
Course Notes 1] İşman, Aytekin, (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6