Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islami Türk Edebiyati DAO 260 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. KENAN MERMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk-İslâm Edebiyatı?nın mahiyetini, kaynaklarını ve bu edebiyattaki nazım-nesir türlerini öğretmek

Course Content

Türk-İslâm Edebiyatı?nın tarihsel olarak gelişimi, dönemleri, nazım-nesir tahlilleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk-İslâm Edebiyatı´ndaki dinî-edebî türleri bilir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Türk-İslâm Edebiyatı?nın temel eserlerini kısmen yorumlar. Alıştırma ve Uygulama, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Manzum ve mensur metinleri içerik ve edebî sanatlar açısından analiz eder. Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 İslâmî edebiyatın yüzyıllar içerisindeki değişimini analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Altı Şapka, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türk-İslâm Edebiyatı´nın özelliklerini ve kaynaklarını bilir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türk-İslâm Edebiyatı?nın inşa olunma sürecini kavrar.. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk-İslâm Edebiyatı´na Giriş (Mahiyeti ve Özellikleri)
2 İslâm Öncesi Türk Edebiyat (Sözlü ve Yazılı Dönem)
3 İslâmî Dönem Türk Edebiyatı´nın Genel Özellikleri
4 Türk-İslâm Edebiyatı´nın Kaynakları
5 İlk Dönem Türk-İslâm Edebiyatı Eserleri ve Hikmet Geleneği
6 Anadolu Selçuklu´da Edebî-Tasavvufî Hayat (H. Bektaş-ı Veli-Mevlânâ ve Yûnus Emre)
7 Dinî-Edebî Türler (Tevhîd, Münâcât, Esmâ-i Hüsnâ Şerhleri, Na´t)
8 Dinî-Edebî Türler (Mevlid, Sîretü´n-Nebî, Hilye, Şemâil, Hadîs-i Erba´în)
9 Dinî-Edebî Türlere Örnekler
10 Türk-İslâm Edebiyatı´nın Dönemleri (XIV-XVI. Yüzyıla Meşhur Sanatkârlar ve Eserler Doğrultusunda Genel Bakış)
11 Türk-İslâm Edebiyatı´nın Dönemleri (XVII-XIX. Yüzyıla Meşhur Sanatkârlar ve Eserler Doğrultusunda Genel Bakış)
12 Edebî Sanatlar (Söz ve Anlam Sanatlarının Başlıca Örnekleri
13 Divan Edebiyatı´ndan Örnek Metinler
14 Tasavvuf ve Halk Edebiyatı´ndan Örnek Metinler
Resources
Course Notes
Course Resources

1. H. İbrahim ŞENER-Alim YILDIZ, Türk-İslâm Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003.
2. Bilal KEMİKLİ, Türk-İslam Edebiyatı GİRİŞ, Emin Yayınları, Bursa, 2010.
3. Ahmed Hamdi TANPINAR, XIX. Asrı Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.
4. Agâh Sırrı LEVEND, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1988.
5. Agâh Sırrı LEVEND, Divân Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler; Mazmûnlar ve Mefhûmlar), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984.
6. Fuat KÖPRÜLÜ, Edebiyat Araştırmaları (I-II), Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.
7. Kazım YETİŞ, Dönemler ve Problemler Aynasında Tanzimat Edebiyatı, Kitabevi, İstanbul, 2007.
8. Orhan OKAY, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.
9. Ömür CEYLAN, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, İstanbul, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Final 1 6 6
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 4