Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Islam Düşüncesi DAO 254 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenciyi Çağdaş İslam düşüncesi´nin temel kavramları ve ana akımları konusunda bilgi sahibi kılmak
Course Content çağdaş islam düşüncesi nedir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Derste ele alınan entellektüel ve politik hareketlerin günümüzdeki etkilerine dair fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Modernleşme Teorilerine dair bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Çağdaş Türk Düşüncesi´nin temel metinlerini ve bu metinler etrafında dönen tartışmaları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Osmanlı´da, ve genel olarak İslam Dünyası´nda, gelişen Reformist Hareketleri sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Modern dönemde ortaya çıkan yeni entellektüel ve politik hareketler hakkında genel bir kanaat edinir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modernleşme Teorileri
2 Modernleşme ve Gelenek: "Kadim" ve "Cedid" Kavramları
3 Reformist Hareketlerin Doğuşu ve Ana Akımlar
4 Mektepleşme Süreci and Bilgi - Bilim Anlayışındaki Değişim
5 Medrese - Mektep İkiliği ve Bunun Doğurduğu Problemler
6 Rejim Tartışmaları ve İslam Siyaset Düşüncesi´ndeki Değişimler
7 Meşrutiyet Fikri ve Bu Fikrin Dini Kavramlarla Açıklanıp Yorumlanması
8 İslam´ın Yeni Yorumlarının Ortaya Çıkışı
9 Gerçek İslam - Tarihi İslam Tartışmaları
10 Ahlak Anlayışı ve Gündelik Hayattaki Değişimler
11 Ahlaki Kavramların Tanım ve Hiyerarşilerindeki Değişiklikler
12 Pasif Birey - Pasif Toplum ve Aktif Birey - Aktif Toplum Tartışmaları
13 Dönemin Entellektüel ve Politik Ekolleri
14 Bu Ekollerin Temsilcileri ve Temel Görüşleri
Resources
Course Notes Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi
Course Resources Bernard Lewis, Modern Türkiye´nin Doğuşu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye´de Çağdaş Düşünce Tarihi İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri Niyasi Berkes, Türkiye´de Çağdaşlaşma
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4