Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam’Da Mistik Düşünce Yaklaşimlari DAO 253 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tasavvuf Düşüncesi içinde ortaya konulan, Allah, varlık ve kainat telakkisi ile ilgili felsefi yaklaşım ve değerlendirmeleri sunmaktır.
Course Content Tasavvufun mahiyeti, metodu, dönemleri, okulları. Tasavvufi bilginin ortaya çıkışı, işleyiş süreci ve temel karekterleri.Sufilerin tevhid anlayışı, Sufilerin sevgi ve bilgi alanındaki tavırları ve Felsefi tasavvufun temsilcileri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sufilerin bilgi (marifet) alanındaki tavırlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Mistisizm, mistisizmin özellikleri ve tasavvuf-mistisizm arasındaki farkları anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Tasavvufi düşüncede yer alan unsurları değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Tasavvufun mahiyeti ve metodunu açıklar Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Tasavvufi düşüncede yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Tasavvufi bilginin ortaya çıkışı, işleyiş süreci ve temel karekterleri ile ilgili görüşleri analiz eder. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mistisizm, mistisizmin özellikleri ve tasavvuf-mistisizm arasındaki farklar
2 Tasavvufun mahiyeti ve metodu
3 Tasavvufun dönemleri ve okulları
4 Tasavvuf ve Felsefe ilişkisi (Sufi İdrak)
5 Felsefi tasavvuf kavramı, Felsefi tasavvufun özellikleri ve konuları
6 Sufilerin Tevhid anlayışları
7 Sufilerin ilahi sevgi alanındaki tavırları
8 Sufilerin bilgi (marifet) alanındaki tavırları
9 Tasavvufi bilginin ortaya çıkışı, işleyiş süreci ve temel karekterleri
10 Tasavvufta varlık ve varlığın mertebeleri
11 Felsefi tasavvufun temsilcileri: Suhreverdi
12 Felsefi tasavvufun temsilcileri: İbn Arabi
13 Felsefi tasavvufun temsilcileri: İbn Seb’in
14 Felsefi tasavvufun diğer temsilcileri
Resources
Course Notes
Course Resources Sunar, C., (1974) Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara
Aydın, H., (1976), Muhasibi´nin Tasavvuf Felsefesi: İnsan Psikoloji Bilgi Ahlak Görüşü, Pars Matbaa, Ankara.
Afifi, E. A., (1999), Muhyiddin İbnü´l-Arabi´nin Tasavvuf Felsefesi (trc. Mehmet Dağ), Kırkambar Yayınları, İstanbul.
Kartal, A., (2003), Abdülkerim Cili: Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul.
Uludağ, S., (1995), İslam Düşüncesinin Yapısı, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 93
Total Workload / 25 (Hours) 3.72
dersAKTSKredisi 4