Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyer ve Islam Tarihi DAO 101 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ
Course Category
Course Objective Genel Dünya Tarihi içinde Hz. Muhammed´i ve İslam devletlerini, tarih kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek
Course Content Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Hz. Muhammed´in Hayatı, Şahsiyeti ve Faaliyetleri, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Tarih İçinde Kurulan Müslüman Türk Devletleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam öncesi Arap tarihini ve kültürünü kendi cümleleriyle ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Endülüs Emevi Devletinin siyasi ve kültürel tarihini özetler. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
3 Hz. Muhammed´in hayatını, şahsiyetini ve insanlık tarihine katkılarını anlatır. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
4 İlk dört halifenin tayin usullerini açıklar ve bu dönemde gerçekleşen fetih hareketlerini özetler. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
5 Abbasi tarihinin dönemlerini ve özelliklerini ifade eder. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler döneminde bilim, kültür ve medeniyet alanında meydana gelen gelişmeleri genel anlamda açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
7 Medine döneminin önemli siyasi hadiselerini hatırlar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
8 Türklerin Müslüman oluş sürecini ve İlk Müslüman Türk Devletlerinin kuruluş ve gelişim süreçlerini anlatır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav ,
9 Emevi devletinin dayandığı temel ilkeleri sorgular ve bu dönemde gerçekleşen fetih hareketlerini özetler. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Sınav ,
10 Selçuklu Devletinin siyasi tarihinin önemli safhalarını ve özelliklerini anlatır. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam Öncesi İnsanlık Tarihine Genel Bir Bakış, İslam Öncesi Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadası ve Komşu Devletler
2 Hz. Muhammed´in Nesebi, Doğumu ve Çocukluğu, Gençliği ve Peygamberliği
3 Karşılaşılan Problem ve Yaşanan Mücadeleler, Habeşistan´a Hicret, Sosyal Boykot Dönemi ve Akabe Biatları, Medine´ye Hicret; Toplumsal Yapılanma
4 Müşriklerle İlişkiler: Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Umretü’l-Kaza
5 Yahudilerle İlişkiler: Kaynuka, Nadir, Kureyza, Hayber
6 Mekke’nin Fethi, Huneyn, Taif, Müellefe-i Kulûb; Bizansla Mücadelenin Başlaması: Mute, Tebük
7 Veda Haccı, Hz. Peygamber’in Rahatsızlanması, Vefatı ve Kişiliği
8 Dört Halife Dönemi: Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Tarihe Genel Bir Bakış
9 Emevi Devleti´nin Kuruluşu ve Dönemin Genel Özellikleri; Abbasi İktidarının Ortaya Çıkışı, Abbasi Devleti’nin Siyasi Tarihi
10 Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Döneminde Bilim, Kültür ve Medeniyet Alanında Yaşanan Gelişmeler
11 Endülüs Emevi Devletinin Siyasi ve Kültürel Tarihine Genel Bir Bakış
12 İlk Müslüman Türk Devletleri: Tolunoğulları, Ihşidîler, Sacoğulları
13 Asya ve Doğu Avrupa’da Kurulan Müslüman Türk Devletleri
14 Büyük Selçuklu, Irak, Kirman, Suriye ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin Siyasi Tarihi
Resources
Course Notes [1] Sarıçam, İbrahim (2007): Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.<br>[2] Yazıcı, Nesimi (2007), Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
Course Resources [3] Hamidullah, Muhammed (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
[4] Lings, Martin (2004): Hz. Muhammed´in Hayatı, İstanbul: İnsan Yayınları
[5] Siret Ansiklopedisi (1996): İstanbul, İnkılab Yayınları.
[6] Hizmetli, Sabri (2001): İslam Tarihi: İlk Dönem, Ankara.
[7] Apak, Adem (2007), İslam Tarihi I-IV, İstanbul: Ensar Neşriyat.
[8] Hitti, Philip (1982): İslam Tarihi, İstanbul: İSAV Yayınları.
[9] Algül, Hüseyin (1997), İslam Tarihi, İstanbul: Gonca Yayınları.
[10] Hizmetli, Sabri (1999), İslam Tarihi, Ankara: Ankara Ün. İlahiyat F. Yayınları.
[11] Hodgson, Marshall (1995): İslam´ın Serüveni, İstanbul: İz Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 3 5 15
Final 1 6 6
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5