Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi ATA 202 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN
Course Lecturers Öğr.Gör. AYNUR ÇÖMLEKÇİ, Öğr.Gör.Dr. HATİCE AKAN, Öğr.Gör. BEDİR CANBOLAT, Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN, Öğr.Gör. ADEM ARI, Prof.Dr. HALUK SELVİ, Öğr.Gör. CEMİLE EBRU SAYGI, Öğr.Gör. NİHAN EYÜBOĞLU ERDEM,
Course Assistants

Öğretim Elemanları

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk´ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

Course Content

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cumhuriyetin değerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 TBMM?nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Atatürk?ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 21. Yüzyıl?da Türklerin durumunu kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar
2 - Osmanlı Devleti?nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
3 - Osmanlı Devleti?nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler - Osmanlı Devleti?nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
4 - İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
5 - Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı?dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa
6 - Mustafa Kemal Paşa?nın Fikirleri ve Anadolu?ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
7 - İstanbul?un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin Açılışı ve Özellikleri
8 - Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dahili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadelede Basın
9 ARA SINAV
10 - Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu Cephesi - Milli Mücadelede Cepheler, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu
11 - Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları
12 - Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
13 - Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler
14 - Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.aiit.sakarya.edu.tr/</p>
Course Resources

1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003.
4. ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.
5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.
7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.
8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

Week Documents Description size
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
1 1. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
2 2. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta PDF 0.73 MB
1 1. Hafta PDF 0.64 MB
1 1.Hafta Video 192.21 MB
1 1. Hafta Video 218.66 MB
2 2. Hafta PDF 0.59 MB
2 2. Hafta PDF 0.6 MB
2 2.Hafta Video 196.31 MB
2 2.Hafta Video 180.95 MB
3 3. Hafta PDF 0.61 MB
3 3. Hafta PDF 0.74 MB
3 3. Hafta Video 153.96 MB
3 3.Hafta Video 129.1 MB
4 4. Hafta PDF 0.57 MB
4 4. Hafta PDF 0.33 MB
4 4.Hafta Video 151.84 MB
4 4.Hafta Video 48.93 MB
5 5. Hafta PDF 0.25 MB
5 5. Hafta PDF 0.25 MB
5 5.Hafta Video 58.96 MB
5 5.Hafta Video 52.17 MB
6 6. Hafta PDF 0.24 MB
6 6. Hafta PDF 0.34 MB
6 6.Hafta Video 165.69 MB
6 6.Hafta Video 135.85 MB
7 7. Hafta PDF 0.57 MB
7 7. Hafta PDF 0.25 MB
7 7.Hafta Video 126.65 MB
7 7.Hafta Video 153.79 MB
8 8.Hafta PDF 0.06 MB
8 8. Hafta PDF 0.22 MB
8 8.Hafta PDF 0.21 MB
8 8. Hafta Video 123.45 MB
8 8. Hafta Video 133 MB
9 9. Hafta PDF 0.21 MB
9 9. Hafta PDF 0.21 MB
9 9. Hafta Video 159.89 MB
9 9. Hafta Video 130.5 MB
10 10. Hafta PDF 0.23 MB
10 10. Hafta PDF 0.2 MB
10 10. Hafta Video 149.45 MB
10 10. Hafta Video 103.89 MB
11 11. Hafta PDF 0.22 MB
11 11. Hafta PDF 0.22 MB
11 11. Hafta Video 128.83 MB
11 11. Hafta Video 47.17 MB
12 12. Hafta PDF 0.22 MB
12 12. Hafta PDF 0.23 MB
12 12. Hafta Video 36.88 MB
12 12. Hafta Video 58.41 MB
13 13. Hafta PDF 0.23 MB
13 13. Hafta PDF 0.23 MB
13 13. Hafta video 146.75 MB
13 13. Hafta Video 71.02 MB
14 14. Hafta PDF 0.25 MB
14 14. Hafta PDF 0.21 MB
14 14. Hafta Video 80.75 MB
14 14. Hafta Video 135.17 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 92
Total Workload / 25 (Hours) 3.68
dersAKTSKredisi 4