Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Pazarlama Ilkeleri HIR 315 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu ders Halkla İlişkiler Programı öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders ile teoride ve pratikte pazarlama süreci hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

İnsanlar sıklıkla pazarlamayı reklam olarak tanımlasalarda, pazarlama reklamdan çok öte bir kavramdır. Pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini tahmin eden ve bu ihtiyaç ve istekleri karşılamaya çalışan bir işletme sürecidir.

Bu ders pazarlama sürecinin temel kavram ve prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak derste, pazarlamanın değişen iş çevrelerindeki uygulamaları incelenecektir. Bu ders  ayrıca gelecekte pazarlama konusunda çalışmak isteyen öğrencileri gereken bilgi ve becerilerle donatıp, onları bu konuda desteklemeyi de hedeflemektedir.

Course Content

Pazarlama kavramı ve sürecini anlamak

Tanımlar :  Chartered Institute of Marketing ve  Amerikan Pazarlama Derneğinin pazarlama tanımlarının da dahil olduğu alternatif pazarlama tanımları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri değeri ve önemi, pazarlamanın değişen ve gelişen önemi

Pazarlama Kavramı : Pazarlamanın evrimi, iş yönelimleri, toplumsal sorunlar, müşteri ve rakip odaklılık, verimlilik ve etkinlik, pazarlama kavramının sınırları

Pazarlama sürecine genel bakış: pazarlama denetimi, bütünleşik pazarlama, çevre analizi, SWOT analizi, pazarlama hedefleri, kısıtlamaları, seçenekleri, hedef pazar, pazarlama karması

 

Maliyet ve fayda: müşteri memnuniyetinin faydaları, istenen kalite, hizmet ve müşteri memnuniyeti, ilişkisel pazarlama, müşteri tutma, müşteri karlılığı, toplam kalite pazarlaması

 

Segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma kavramlarını kullanabilmek

 

Makro-çevre: çevre analizi ( politik, hukuksal, ekonomic, sosyo-kültürel, ekolojik ve teknolojik)

 

Mikro-çevre: paydaşlar (kuruluşun kendi çalışanları, tedarikçiler, müşteriler, aracılar, şirket sahipleri, finansörler, yerel halk, baskı grupları ve rakipler), doğrudan ve dolaylı rakipler, Porter rekabet güçleri

 

Tüketici davranışları: tüketici davranışının boyutları, çevresel etkiler, kişisel değişkenler-demografik, sosyolojik, psikolojik - motivasyon, algılama ve öğrenme, sosyal faktörler, fizyolojik uyaranlar, tutum, diğer yaşam tarzları ve yaşam döngüsü değişkenleri, tüketici ve örgütsel satın alma

 

Segmentasyon (sınıflandırma): pazar seçimi süreci, makro ve mikro segmentasyon, segmentasyon bazları; coğrafi, demografik, Psikografik ve davranışsal; çok değişkenli segmentasyon ve tipolojiler, segmentasyonun yararları, segmentlerin değerlendirmesi ve hedefleme stratejileri, konumlandırma, endüstriyel pazarlar, büyüklük, değer , standartlar, endüstriyel sınıflandırma

 

Positioning ( Konumlandırma): tanımı ve anlamı, pazarlama karmasına etkisi

 

 

 

Genişletilmiş pazarlama karmasının her elementinin anlaşılması

 

Ürün (Product):  Ürünler ve markalar - özellikleri, avantajları ve faydaları, toplam ürün kavramı, ürün karması, ürün yaşam döngüsü ve onun pazarlama karmasının diğer unsurları üzerine etkisi, ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme, adaptasyon süreci

 

Yer (Dağıtım) : müşteriye uygun olması, ulaşılabilirlik, dağıtım kanallarının tanımı, aracıların çeşitleri ve fonksiyonları, dağıtım kanalı şeçimi, entegrasyon ve dağıtım sistemleri, franchising, dağıtım kanalları yönetimi, lojistik, etik

 

Fiyat (Price):  algılanan değer, fiyatlandırma konusu ve süreci, fiyatlandırma stratejileri, talep esnekliği, rekabet, maliyet, etik

 

Tutundurma (Promotion):  farkındalık ve imaj, etkili iletişim, entegre iletişim süreci - (SOSTT + 4ms), promosyon karması elemanları, itme ve çekme stratejileri, (ambalaj, halkla ilişkiler ve sponsorluk gibi çizgi üstü ve altı reklamcılık) , satış promosyonu, doğrudan pazarlama ve kişisel satış, markalaşma, internet ve online pazarlama

 

4P’den 7P’ye geçiş: ürün ve hizmette süreklilik, genişletilmiş pazarlama karması kavramı, pazarlamanın yumuşak elemanlarının önemi - insanlar, fiziksel kanıt ve süreç yönetimi

 

 

 

Farklı  durumlarda pazarlama karmasını kullanabilmek

 

Tüketici Pazarları:  hızlı tüketim mallaları (FMCG), dayanıklı tüketim malları, hedeflere ulaşmak için oluşturulan koordineli pazarlama karması

 

Örgütsel Pazarlar: Tüketici pazarlarından farklılıkları, hizmet yoluyla değer katmak ,endüstriyel, kar yapmayanlar, hükümet

 

Hizmet Pazarlaması : Hizmet ürünlerinin özellikleri ( soyut, mülkiyet, ayrılmazlık, dayanıksızlık, değişkenlik, heterojenlik ), 7P,  stretejiler, servis kalitesi, maddi ve maddi olmayan faydalar

 

Uluslararası Pazarlar : Küreselleşme, standardizasyona karşılık ürünün ülkeye adaptasyonu, Avrupa Birliği, fayda ve riskler, piyasa çekiciliği, uluslararası pazarlama karması stratejileri

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Pazarlama kavramı ve sürecinin anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Segmentasyon (bölümlendirme), hedefleme ve konumlandırma kavramlarını kullanabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Genişletilmiş pazarlama karması elementlerini anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Farklı durumlarda genişletilmiş pazarlama karmasının kullanılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Pazarlamaya Giriş ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
2 Pazar Bölümlendirme ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
3 Pazar Hedefleme ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
4 Konumlandırma ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
5 Pazarlama Çevresi ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
6 Stratejik Planlama ve Pazarlama ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
7 Kısa sınav-1 ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
8 VİZE ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
9 Pazarlama Karması-4P-ÜRÜN ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
10 Pazarlama Karması-4P-YER ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
11 Pazarlama Karması -4P-FİYAT ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
12 Pazarlama Karması -4P-TUTUNDURMA ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
13 Kısa Sınav-2 ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
14 Hizmet Pazarlaması ‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong
Resources
Course Notes
Course Resources

‘Pazarlama İlkeleri’, Prof. Dr. İsmet Mucuk

Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 5