Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Kuramlari ILT 201 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. AYŞE GÜL TOPRAK, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL, Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Damla Karşu

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin amacı iletişim alanında ortaya çıkan teori, kuram ve modelleri kavramsal çerçevenin içinde ele almaktır.

Course Content

Bu derste temel iletişim modelleri sınıflandırılarak, modellerin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçlarının fonksiyonları, kitle iletişiminin kültürel ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi ve etki teorileri gibi konular ele alınmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim araçlarının toplumdaki yeri ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kitle İletişiminin kültür ve topluma etkilerine yönelik bilgiye sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 İletişim alanında geliştirilen kuram, yöntem ve modelleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kuram Kavramı, Tanımı ve Önemi
2 İletişim, Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araştırmaları
3 Kitle İletişim Kuramlarına Giriş
4 Lasswell’in İletişim Modeli – Shannon ve Weaver’ın Matematiksel Kuramı
5 Denge Modelleri: Heider’in Denge Modeli, Newcomb’un ABX Denge Modeli - Festinger’in “Bilişsel Çelişki” Kuramı
6 Gerbner’in Genel İletişim Modeli - Riley ve Riley’in Sosyolojik İletişim Modeli
7 Osgood ve Schramm’ın Dairesel Modeli – Westley ve MacLean’in Aracılanmış İletişim Modeli
8 Schramm’ın Kitle İletişim Modeli - Maletzke’nin Kitle İletişim Süreci Modeli
9 Kitle İletişim Araçları ve Etki Çalışmaları
10 Gerbner’in Kültürel Göstergeler ve Ekme Modeli
11 McCombs ve Shaw’ın Gündem Belirleme Yaklaşımı
12 Katz’ın Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
13 Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Kuramı
14 Neuman’ın Suskunluk Sarmalı Kuramı
Resources
Course Notes
Course Resources

Alemdar, K. & Erdoğan ,  İ. (1998) Başlangıçten Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları.Ankara:MY Yayınları

Yaylagül, L.(2016). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. İstanbul: Dipnot Yayınları

Güngör, N. (2011).İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi

Işık, M. (2008). Kitle İletişim Teorilerine Giriş. Konya:Eğitim Kitabevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Ara Sınav 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6