Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamuoyu Araştirmalari ve Spss Uygulamalari HIR 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders iletişim bilimlerinde kullanılan kamuoyu araştırmalarını öğretmeyi ve ayrıca gerek kamuoyu gerekse diğer araştırma türlerinde veri analizi yapmak üzere kullanılan SPSS (Sosyal Bilimler için Paket Program)?i öğretmeyi amaçlar.
Course Content Araştırma türleri; sosyal araştırmalarda yöntem ve teknik; bilimsel araştırma; pazar araştırmaları; kamuoyu araştırmaları; veri analiz ve yorumlama; sosyal istatistik; istatistik teknikleri; SPSS Uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamuoyu araştırmalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 SPSS ile veri analizi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sosyal araştırmalarda yöntem ve teknikleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Örnek bir kamuoyu araştırması tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Araştırma türlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel giriş ve ders tanıtımı
2 Temel Kavramlar (araştırma, yöntem, teknik, veri analizi, sosyal istatistik)
3 Araştırma Türleri (Pazar araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları ve Bilimsel araştırma)
4 Kamuoyu araştırmaları
5 Araştırma tasarımı ve araştırmanın aşamaları (bir araştırma nasıl yapılır?)
6 Kamuoyu araştırmalarında yöntem ve teknikler
7 Uygulamalı bir kamuoyu araştırması
8 Sosyal istatistiğe giriş
9 Ara Sınav
10 SPSS Programı, Verilerin Kodlanması
11 T-testi, Anova
12 Ki-kare
13 Regresyon analizi
14 Faktör analizi
Resources
Course Notes 1- Celinda C. Lake, Pat Callbek Harper, Kamuoyu Araştırmaları, Eğitim Akademi.<br>2- Hasan Hüseyin Taylan, ?Sosyal İstatistik Ders Notları?, 2013.
Course Resources 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2013.
2- Kolektif, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamaları, Sakarya Kitabevi, 2005.
3- W. L. Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Yayınodası Yay., 2013.
4- İ. Esen Yıldırım, Kamuoyu Araştırmaları ve Su Tüketim Bilinci Üzerine Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6