Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nano Parçaciklarin Üretimi NMB 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ OSMAN KURT
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ OSMAN KURT,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Bu ders kapsamında farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerin nano tozları oluşturan parçacıkların üretim teknikleri hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Course Content Nano parçacık, sağlık ve güvenlik sorunları, Nano parçacık üretimi (Kimyasal buhar biriktirme (CVD); ısıl, plazma ve laser ile aktive edilmiş CVD yöntemleri. Kimyasal buhar yoğuşma (CVC): ısıl aktive edilmiş CVC, mikrodalga plazma süreci (MPP). Laser ile piroliz. Fiziksel buhar biriktirme (PVD); IGC, CM, AD ve HPMR yöntemleri. Püskürtme ayrışma (SP); Elektropüskürtme, düşük basınç püskürtme ayrışma, tuz destekli SP, ultrasonik SP. Çözeltiden kimyasal sentez; mikro emüsyondan büyütme ile yüzey aktif madde ortamında büyütme, hidrotermal metot, süper kritik çözeltilerden üretim, sol-gel metodu ve sonokimyasal metot. Mekanik alaşımlama ile nano toz üretimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nanoparçacıkların kimyasal yöntemlerle üretimini yazılı ve sözlü açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Nanoparçacıkların ısıl ayrışma teknikleri ile üretimini yazılı ve sözlü açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Nanoparçacıkları şekil ve özellikler açısından tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Nanoparçacıkların elde edilmesi ve kullanılmasında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini yazılı ve sözlü tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Nanoparçacıkların mekanik yöntemlerle üretimini yazılı ve sözlü açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Nano parçacık, nano toz, kavramlar, uygulama alanları.
2 Nano parçacık - şekil faktörü, özellikleri ve belirlenmesi.
3 Üretim ve kullanımında karşılaşılan sağlık ve güvenlik sorunları.
4 Nano parçacık üretimi, genel yaklaşım ve özel metotlar.
5 Kimyasal buhar biriktirme ile nano parçacık üretimi.
6 Kimyasal buhar biriktirme ile nano parçacık üretimi.
7 Kimyasal buhar yoğuşma ile nano parçacık üretimi.
8 Kimyasal buhar yoğuşma ile nano parçacık üretimi.
9 Fiziksel buhar biriktirme ile nano parçacık üretimi.
10 Püskürtme ayrışma ile nano parçacık üretimi.
11 Püskürtme ayrışma ile nano parçacık üretimi.
12 Çözeltiden kimyasal sentez ile nano parçacık üretimi.
13 Çözeltiden kimyasal sentez ile nano parçacık üretimi.
14 Mekanik alaşımlama ile nano parçacık üretimi.
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Powders and bulk solids : behavior, characterization, storage and flow Schulze, Dietmar, ISBN-ISSN: 9783540737674, New York : Springer , 2008.
2. Nanostructures & Nanomaterials : Synthesis, Properties & Applications Cao, Guozhong, ISBN-ISSN: 1860944809 London, 2007.
3. Nanomaterials: synthesis, properties, and applications, edited by A.S. Edelstein and R.C. Cammarata. ISBN-ISSN: 0750305789, Philadelphia, 1996.
4. Nanopowders and nanocoatings: production, properties and applications V.F. Cotler, editor. ISBN-ISSN: 9781617618079 New York: Nova Science Publishers, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 13 13
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6