Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği II HMS 608 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers Prof.Dr. DİLEK AYGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Cerrahi hastalıkları ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri sahibi olma, hastadaki sorunları saptayabilme, planlama, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve eğitimci-araştırmacı rolünü geliştirmek.
Course Content Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, cerrahi gerektiren durumlar, güncel yaklaşımlar ve bakım modelleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cerrahi hemşireliğinde güncel yaklaşımları bilir ve tanır . Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 Cerrahi hemşireliğinin Türkiye deki ve Dünya daki konumu tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
3 Cerrahi yara tedavi ve bakımında yeni teknolojileri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
4 Obezite tedavisinde cerrahinin yeri, tedavi ve bakımı Morbid Obez hastaların perioperatif yönetimini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
5 Robotik ve lazer cerrahi tedavisi ve hemşirelik yaklaşımını bilir ve yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
6 Geriatrik cerrahi gerektiren durumları tanır ve yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Onkolojik cerrahi hemşireliği, meme cerrahisi gerektiren hastalıklar, tedavi ve bakımda güncel yaklaşımlar
2 Onkolojik cerrahi hemşireliği, meme cerrahisi gerektiren hastalıklar, tedavi ve bakımda güncel yaklaşımlar
3 Stomaterapi ve stoma bakım hemşireliği
4 Transplantasyon süreci ve hemşirelik yönetimi (böbrek ve karaciğer)
5 Transplantasyon süreci ve hemşirelik yönetimi (böbrek ve karaciğer)
6 Torasik ve kardiyovasküler cerrahide hasta yönetimi ve güncel yaklaşımlar
7 Torasik ve kardiyovasküler cerrahide hasta yönetimi ve güncel yaklaşımlar
8 Obezite tedavisinde cerrahinin yeri, tedavi ve bakımı Morbid Obez hastaların perioperatif yönetimi
9 Obezite tedavisinde cerrahinin yeri, tedavi ve bakımı Morbid Obez hastaların perioperatif yönetimi
10 Robotik ve lazer cerrahi tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı
11 Çocuk cerrahisinde sık karşılaşılan hastalıklar ve hemşirelik yönetimi
12 Çocuk cerrahisinde sık karşılaşılan hastalıklar ve hemşirelik yönetimi
13 Geriatrik cerrahi gerektiren durumlar ve perioperatif yönetimi
14 Kanser tedavileri ve cinsellik üzerine etkileri
Resources
Course Notes
Course Resources -Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing, Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
-Cerrahi hastalıklar hemşireliği El Kitabı (Vehbi Koç Vakfı Yayını)
--Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6