Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cerrahi Hemşireliğinde Kanita Dayali Uygulamalar I HMS 665 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamanın önemi ve hemşirelik bakımında kanıta dayalı rehberlerin kullanımı konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmasını sağlamaktır.
Course Content Kanıta dayalı hemşirelik bilgilerine ulaşmayı, verilerin analizini, araştırma ve uygulamalarda kanıta dayalı veri tabanı ve yayınların kullanım esaslarını kapsar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kanıta dayalı hemşirelik bilgilerine ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Verilerin analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kanıt nedir? Kanıta dayalı uygulama? Kanıta dayalı hemşirelik?
2 Araştırma kullanımı, kalite geliştirme ve hemşirelik araştırmalarının tanımları
3 Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalarda engeller nelerdir? Türk sağlık bakım sistemi içindeki engeller nelerdir?Engelleri belirleyebilme ve engellere yönelik strateji geliştirme. Kanıta dayalı hemşirelik için stratejiler.
4 Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalarda engeller nelerdir? Türk sağlık bakım sistemi içindeki engeller nelerdir? Engelleri belirleyebilme ve engellere yönelik strateji geliştirme. Kanıta dayalı hemşirelik için stratejiler.
5 Tıpta ve hemşirelikte kanıt düzeyi sınıflamaları: kanıt merkezleri. Elde edilebilir en iyi kanıt?
6 Türkiye ve dünyadan kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına örnekler
7 Kanıta dayalı uygulama için geliştirilen modeller
8 Kanıt temelli sağlık sistemi uygulamaları ve yararları. ( genel popülasyon, hemşireler, sağlık bakım sistemi, araştırma ve eğirim açısından)
9 Nicel araştırmalarda kanıt sentezi (meta analiz, sistematik derleme), prosesi ve uygulanabilirliği
10 Nitel araştırmalarda kanıt sentezi (meta analiz, sistematik derleme), prosesi ve uygulanabilirliği
11 Klinik rehberlerin (KR) kullanımı ve geliştirilmesi, karakteristikleri?, KR’ler uygulamada nasıl kullanılır?
12 Klinik rehberlerin (KR) kullanımı ve geliştirilmesi, karakteristikleri?, KR’ler uygulamada nasıl kullanılır?
13 Kanıta dayalı klinik protokoller oluşturma. Klinik protokoller ve kanıta dayalı kılavuzları değerlendirme
14 Kanıta dayalı klinik protokoller oluşturma. Klinik protokoller ve kanıta dayalı kılavuzları değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources -Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions 2008 (Ackley, Ladwig, Swan,Tucker)
-Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Mehmet Mihmanlı, Sakarya Üniv. Yayını)
-Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
-Cerrahi hastalıklar hemşireliği El Kitabı (Vehbi Koç Vakfı Yayını)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Seminer) 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6