Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Perinatoloji Hemşireliği HMS 659 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste öğrenciye annenin, fetüsün ve yenidoğanın prenatal, natal ve postnatal dönemlerdeki sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlığın normalden saptığı durumlarda erken tanı, tedavi ve bakımına ilişkin bilginin kazandırılması ve kazandığı bu bilgileri vaka tartışmalarında kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Course Content Üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye’de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Prenatal, natal ve postnatal dönemlerde anne-fetus-yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşireliği ilgilendiren temel kuramsal bilgiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Anne ve yenidoğana ilişkin riskli durumlar varlığında vaka tartışmalarını kullanarak tedavi ve bakıma ilişkin sorunları saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Anne, fetüs ve yenidoğanın sağlığının normalden saptığı durumlarda kazandığı bilgi ve beceriyi kullanarak erken tanı ve bakıma yönelik girişimleri planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Kadının cinsel sağlık/üreme sağlığını doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren konularda temel kavramları tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye’de kadının CS/ÜS sorunlarının ve etkileyen faktörlerin farkına varır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Kadının CS/ÜS sorunlarının çözümünde sorumluluk duyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kadının üreme sağlığının güçlendirilmesine yönelik hizmetlerde hemşirenin rol ve sorumluluklarını benimser Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri
2 Fetal Sağlığı Değerle dirme ve Tarama Testleri, Prenatal tanı testleri
3 Prenatal bakımın yönü
4 Gebelik ve Diyabet
5 Gebelikte Kanamalar
6 Gebelikte Anemi Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları
7 Gebelikte Hipertansif Durumlar (Kalp-Preekklampsi- Eklampsi-HELLP Sendromu
8 1. Ara sınav
9 Couvade Sendromu
10 Erken Membran Rüptürü Preterm Eylem
11 Gebelikte Rh Uyuşmazlığı
12 Gebelikte Resüsitasyon
13 Fetusa Zararlı Etmenler
14 Fetüsün büyme gelişmesi
Resources
Course Notes Akın A, Biliker M A, Doğan B G Ve Ark. (2001) Türkiye’de Anne Ölümleri Ve Nedenleri. Aktüel Tıp Dergisi, Kadın Sağlığı Özel Sayısı, Cilt:6, Sayı:1, Ocak-Şubat 2001, s:24-29. 2. Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 3. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). “Williams Obstetrics”, McGraw-Hill Companies, USA, . 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Women’s Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. “Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum”, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002. 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). “Obstetrics and Gynaecelogy”, Elseiver Publishing, USA 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 10. Marie F., Mongan. M. (Ed). (2005). Hypnobirthing The Mongan Method.Third Edition.Health Comunications, İnc. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA. 12. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, Üstün C., Koçak İ. (Çev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 13. Sevil Ü., Özkan S. (2004). Kadınlarda Sık Görülen Vulvovajinal Enfeksiyonlar (Ebe-Hemşireler için), Pakman Matbaacılık, İzmir, ss:2-4. 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 16. Taşkın L. (2007). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 17. Taşkın L. (çeviri editörü), Gilbert E., Harmon J. (2002). „Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum“ Palme
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6