Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim Tarihi Metinleri FEL 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MÜKERREM BEDİZEL AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Bahadır Karadağ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Osmanlı bilim anlayışının ortaya konabilmesi; bilimsel katkıların olup olmadığının anlaşılabilmesi ve farklı dönemlerde bu anlayışta değişme olup olmadığının tespit edilebilmesi ancak Osmanlı dönemi bilim metinlerinin okunup anlaşılabilmesiyle mümkündür.

Course Content

Karşılaşılan problemler üzerinde durulduktan sonra farklı dönemlerde yazılmış farklı bilim dallarına ait metinler üzerinde okumalar yapılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İki ana dönem arasındaki düşünce farklılıklarını yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Osmanlıca metinlerin okunmasında karşılaşılan problemleri tartışmak Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Bilim tarihi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tartışmak Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Osmanlı bilim adamlarının katkılarını tespit edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Düşünce tarihimiz açısından önemli olan metinleri değerlendirmek Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
6 Osmanlı bilim anlayışını tespit edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim tarihi çalışmalarında karşılaşılan problemler
2 Osmanlıca metinlerin okunmasında karşılaşılan problemler
3 Müntehab-ı Şifa (15.yy.tıp metni)
4 Müntehab-ı Şifa
5 Müntehab-ı Şifa
6 Müntehab-ı Şifa
7 Müntehab-ı Şifa
8 SINAV
9 Kitabül-Filaha (16.yy.ziraat metni)
10 Kitabül-Filaha (16.yy.ziraat metni)
11 Kitabül-Filaha (16.yy.ziraat metni)
12 Kitabül-Filaha (16.yy.ziraat metni)
13 Kitabül-Filaha (16.yy.ziraat metni)
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders notları ders esnasında verilecektir.</p>
Course Resources

Bilim tarihi eser ve makaleleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6